s1.jpg
s6.jpg
s10.jpg
s4.jpg
s3.jpg
s12.jpg
s5.jpg
s9.jpg
s11.jpg
s7.jpg
s2.jpg
s8.jpg
Ադմինիստրացիա
Տնօրեն
Հաշվապահություն
Տեղեկատվություն մասնագետների համար
Տեղեկատվություն պացիենտների համար
Կարծիքներ և առաջարկներ
Բաժանմունքներ
Ընդունարան
Ընդհանուր վիրաբուժություն
Անոթային վիրաբուժություն
Քիթ- կոկորդ ականջաբան (ԼՕՌ)
ՈՒրոլոգիա
Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Հետվնասվածքային բարդություններ
Անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում
Մանկաբարձագինեկոլոգիա
Նեոնատոլոգիա
Թերապիա
Ընդհանուր թերապևտիկ
Սրտաբանություն
Նյարդաբանություն
Ռևմատոլոգիա
Էնդոնոկրինոլոգիա
Ֆիզոթերապիա
Ինֆեկցիոն
Հեմոդիալիզ
Ընդհանուր մանկաբուժական
Լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայություններ
Լաբորատորիա
Ռենտգեն կաբինետ
Էնդոսկոպիայի կաբինետ
Էլեկտրասրտագրություն
Կարդիոսոնոգրաֆիա
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի կաբենետ
Սոնոգրաֆիա
Ախտաբանական անատոմիա
Դիահերձարան
Գաստրոէնտերոլոգիա
Շտապ օգնության կայան
Կանանց կոնսուլտացիա
Դեղատուն

Կանոնադրություն

 

 

 

§ԳԱՎԱՌԻ  ´ÄÞÎ²Î²Ü ÎºÜîðàܦ ö´À

 

 

 

 

Ü º ð ø Æ Ü  Î ² ð ¶ ² ä ² Ð ² Î ² Ü 

Î ² Ü à Ü Ü º ð

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ ¥·áñͳïáõÇ Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÁ¤ ϳÝáݳϳñ·áõÙ »Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ` ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝÙ³Ý ¨ ³½³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÏáÕÙ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ, ³ß˳ï³ÝùÇ é»ÅÇÙÁ, ѳݷëïÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éíáÕ Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ ¨ ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:

ÐÐ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·Çñù, 218-ñ¹ Ñá¹í³Í

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ¶áñͳïáõÇ Ý»ñùÇÝ ¨ ³Ýѳï³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ ãáõÝ»Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ, »Ã» ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ã»Ý Ññ³å³ñ³Ïí»É ¨ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ã»Ý ͳÝáóóí»É ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ

 

§ԳԱՎԱՌԻ  ´ÄÞÎ²Î²Ü ÎºÜîðàܦ ö´À

îÜúðºÜ

 

 

Р ð  ²  Ø  ²  Ü  

   

 §01¦ հունվար 2014Ã.                                                                                 

 ø. Գավառ 

 

 

§ԳԱՎԱՌԻ  ´ÄÞÎ²Î²Ü ÎºÜîðàܦ ö´À -Æ

ܺðøÆÜ Î²ð¶²ä²Ð²Î²Ü βÜàÜܺðÀ вêî²îºÈàô زêÆÜ

                      

      Իϳí³ñí»Éáí ÐÐ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 218 Ñá¹í³ÍÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí  

 

Ð ð ² Ø ² Ú àô Ø  ºØ

 

1.  гëï³ï»É §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ (ÏóíáõÙ ¿, ѳí»Éí³Í 1):

2.  гëï³ï»É Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇ §Ì³ÝáóóÙ³Ý Ã»ñÃÇÏǦ Ó¨³ÝÙáõßÁ (ÏóíáõÙ ¿, ѳí»Éí³Í 2):

3.  γ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ï  ԼիդաՀակոբյանին`

   ³) ³å³Ñáí»É, áñå»ë½Ç §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-áõÙ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝíáÕÝ»ñÁ ¨ ݳËÏÇÝ ³ß˳ïáÕÝ»ñÁ ͳÝáÃ³Ý³Ý §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýáõ٠ϳï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ëïáñ³·ñ»Ý §Ì³ÝáóóÙ³Ý Ã»ñÃÇÏáõÙ¦:

   µ)  §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç ³ß˳ïáÕ ¹³éݳÉáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñ·³íáñáÕ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý »Ýóϳ ÷³ëï³ÃÕûñÇ (å³Ûٳݳ·ñÇ) µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ³é»É »Ýóϻï»ñ, áñáÝù Ïí»ñ³µ»ñ»Ý ³ß˳ïáÕÇ ÏáÕÙÇó §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ »ÝóñÏí»Éáõ ѳñóÇÝ: 

4.  §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç ÷áËïÝûñ»ÝÝ»ñÇÝ, Ý»ñùÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ ¨ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ` Ëëïáñ»Ý »ÝóñÏí»É §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ:

5.     êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁݹáõÝÙ³Ý å³ÑÇó:

          

              îÝûñ»Ý`          --------------------------------------------   ². Կարապետ۳ݠ

                                                    (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)   

 

 

 

гëï³ïí³Í ¿

 

§Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç

ïÝûñ»ÝÇ  §01¦ հունվար 2014Ã.

 

             

 

§ԳԱՎԱՌԻ  ´ÄÞÎ²Î²Ü ÎºÜîðàܦ ö´À –Æ  ÜºðøÆÜ Î²ð¶²ä²Ð²Î²Ü βÜàÜܺðÀ

 

 

1.        ÀݹѳÝáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ

 

         1.1. êáõÛÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ ϳÝáݳϳñ·áõÙ »Ý §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-Ç (³ÛëáõÑ»ï` ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ) ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝÙ³Ý ¨ ³½³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÏáÕÙ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ, ³ß˳ï³ÝùÇ é»ÅÇÙÁ, ѳݷëïÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éíáÕ Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ ¨ ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:

 

1.2. êáõÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ:

 

1.3. ºÃ» ëáõÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù Ýí³½ µ³ñ»Ýå³ëï »Ý, ù³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñ å³ñáõݳÏáÕ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ³å³ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ³Û¹ ¹ñáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ ãáõÝ»Ý:

 

1.4. êáõÛÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÁ, ³ÛÝ ÁݹáõÝí³Í ¿ ÐÐ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ (³ÛëáõÑ»ï` ûñ»Ýë·Çñù) ÑÇÙ³Ý íñ³ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ í³ñù³·ÍÇ Ï³ÝáÝÝ»ñ, áñáÝù ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³Ù ù³Õ³ù³ódz-Çñ³í³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó íñ³:

 

1.5. ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ µ³Õϳó³Í ¿ í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇó ¨ µáõųÝÓݳϳ½ÙÇó (µ³ÅÝÇ í³ñÇã, բժիշկներ, µáõÅùáõÛñ»ñ, Ù³Ûñ³å»ï»ñ ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛëáõÑ»ï` ³ß˳ïáÕÝ»ñ):

2.  ²ÞʲîàÔܺðÆÜ ²Þʲî²ÜøÆ ÀܸàôÜزÜ, ²ÚÈ ²Þʲî²ÜøÆ öàʲ¸ðØ²Ü ºì ²Þʲî²ÜøÆò ²¼²îØ²Ü Î²ð¶À

 

         ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³ñáÕ »Ý ÁݹáõÝí»É ÇÝãå»ë  г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ:

 

2.1. ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ  ¨ ϳñ·Á

 

´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³éϳ ó÷áõñ ³ß˳ï³ï»ÕÁ ϳñáÕ ¿ ѳٳÉñí»É Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí` ÙñóáõÛÃáí, áñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ùµ, ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ¨ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»ÝÇ (³ÛëáõÑ»ï` ïÝûñ»Ý) ѳۻóáÕáõÃÛ³Ùµ` ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³é³Ýó ³ÛÉ ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÇ): 

 

        2.1.1. ØñóáõÛÃáí ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝÙ³Ý Ï³ñ·Á

        ØñóáõÛÃÇ Ý»ñϳ۳óíáÕ ³ß˳ï³ï»Õ»ñÇ Ï³Ù å³ßïáÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»ÝÇ Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïïáí (ÏóíáõÙ ¿):

          àñå»ë ϳÝáÝ ÙñóáõÛÃÇ ¿ Ý»ñϳ۳óíáõÙ µ³ñÓñ ³ß˳ï³í³ñÓáí, ÝáñÙ³É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ³ÛÝ ³ß˳ï³ï»ÕÁ, áñÁ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ µ³ñÓñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ (ß÷áõÙÝ»ñ, Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ): 

        ø³ÝÇ áñ É³í³·áõÛÝ ³ß˳ïáÕ ÁÝïñ»Éáõ ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ¿ ß³ï ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ, ѻ勉µ³ñ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ, áñå»ë ɳÛݳٳëßï³µ Çñ³½»ÏÙ³Ý ÙÇçáó, ÁÝïñáõÙ ¿ Ñ»ÕÇݳϳíáñ ¨ ³é³í»É ѳÛïÝÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÙñóáõÛÃÇ Ý»ñϳ۳óí³Í ³ß˳ï³ï»ÕÇ Ù³ëÇÝ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý Ñ»ï¨Û³É å³ñï³¹Çñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

·               ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÉñÇí ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ,

·              ó÷áõñ å³ßïáÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ,

·              ó÷áõñ å³ßïáÝÇ ³ÝÓݳ·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³ß˳ï³í³ñÓÁ, ³ß˳ï³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ïíÛ³É å³ßïáÝÁ ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝ»ñÁ, ó÷áõñ ³ß˳ï³ï»ÕÁ ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓÇó å³Ñ³ÝçíáÕ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ): ²Ûë ó³ÝÏÁ ï³ñµ»ñ ³ß˳ï³ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ  ϳñáÕ ¿ ÷á÷áËí»É.

·              ÙñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ (Ý»ñϳ۳óíáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ó³ÝÏÁ` ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñ, ÙñóáõÛÃÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ Ý³Ë³·Í»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ÙñóáõÛÃÇ Ó¨Á (÷áõÉ»ñÁ), Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Ñ³ÕÃáÕ ×³Ý³ãí»Éáõ ¹»åùáõ٠ݳ˳å³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ¨ ³ÛÉÝ),

·              ÙñóáõÛÃÇ ûñÁ ¨ ųÙÁ:

ØñóáõÛÃÁ ϳñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ϳ٠í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó å³ïíÇñí³Í ³ÛÉ Ù³ëݳ·Çï³óí³Í ͳé³ÛáõÃÛáõÝ:              

               ºÃ» ÙñóáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ, ³å³ ݳ  ÇÝùÝáõñáõÛݳµ³ñ ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ÙñóáõÛÃÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóϳóÙ³Ý Ï³ñ·Á (ϳñáÕ ¿ ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí ëï»ÕÍíÇ ÙñóáõÛóÛÇÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáí, ë³ÑÙ³Ýí»Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ѳëï³ïí»Ý ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ï³Ýáݳϳñ·Á ¨ ³ÛÉÝ):

                ºÃ» ÙñóáõÛà Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ û·ïíáõÙ ¿ Ù³ëݳ·Çï³óí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³å³ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ·³íáñíáõÙ »Ý å³Ûٳݳ·ñáí:  

              ´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ÙñóáõÛÃáõ٠ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»Éáõ ϳñ·Á (å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»Éáõ ûñÁ, í³ÛñÁ ¨ ³ÛÉÝ) ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ:

         ØñóáõÛÃÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»Ýáõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ýßí³Í ųÙÏ»ïáõÙ: ºÃ» ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ѳÕÃáÕ ãÇ ×³Ý³ãíáõÙ, ѳÛï³ñ³ñíáõÙ ¿ ÏñÏݳÏÇ ÙñóáõÛÃ` ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÝáõÛÝå»ë ïñíáõÙ ¿ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ:

       ºÃ» ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ѳÕÃáÕ ¿ ׳ݳãí»É, ³å³ ѳÕÃáÕÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ (ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ùµ, áñáß³ÏÇ Ï³Ù ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí):

          ØñóáõóÛÇÝ Ï³ñ·áí ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝí³Í³ÝÓÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ` ³é³Ýó ÷áñÓ³ßñç³ÝÇ:

 

       2.1.2. àñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ùµ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝÙ³Ý Ï³ñ·Á

        Ð³ïáõÏ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù å³ßïáÝÇ Ý߳ݳÏÙ³Ý Ï³Ù ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ ïÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñå»É áñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: àñ³Ï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ áñ³Ï³íáñÙ³ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ½µ³Õ»óíáÕ å³ßïáÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ (ÏóíáõÙ ¿` ѳí»Éí³Í 2) ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí:

          àñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýó³Í ³ÝÓÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ ïíÛ³É å³ßïáÝÁ ϳ٠ϳï³ñáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ß˳ï³ÝùÁ` ³é³Ýó ÷áñÓ³ßñç³ÝÇ:

 

2.1.3. ²ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝáõÙÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ

 ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ½µ³Õ»óíáÕ å³ßïáÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ï³ñ·Ý áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

        ÀÝïñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝíáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÷áñÓ³ßñç³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ:

 

        2.1.4. îÝûñ»ÝÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ` ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³é³Ýó ³ÛÉ ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÇ) ÁÝïñí³Í ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝÙ³Ý Ï³ñ·Á

 

       îÝûñ»ÝÁ  ϳñáÕ ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ³é³ç³ó³Í ó÷áõñ ³ß˳ï³ï»ÕÁ ѳٳÉñ»É ë»÷³Ï³Ý ѳۻóáÕáõÃÛ³Ùµ` ³é³Ýó ³ÛÉ ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÇ` ÇÝùÝáõñáõÛݳµ³ñ ¨ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý:         

            ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ³é³ç³ó³Í ó÷áõñ ³ß˳ï³ï»Õ»ñÁ ѳٳÉñ»Éáõ ѳٳñ ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ ïÝûñ»ÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ó÷áõñ ³ß˳ï³ï»Õ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ` Ýß»Éáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³ï»ÕáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ÏñÃáõÃÛ³Ý, Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ýϳïٳٵ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ³ß˳ï³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝÙ³Ý Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ÇÙáõÙÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ í»ñçÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ:

 êï³óí³Í ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ (¹ÇÙáõÙÇ Ó¨Á ÏóíáõÙ ¿ )  ¨ ¹ñ³Ýó ÏÇó ÷³ëï³ÃÕûñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ïÝûñ»ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇ Ñ»ï ùÝݳñÏ»Éáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ½ñáõÛó ³ÝóϳóÝ»Éáí Ýñ³Ýó Ñ»ï (ϳ٠³é³Ýó ½ñáõÛó ³ÝóϳóÝ»Éáõ), ËáñÑñ¹³Ïó»Éáí (ϳ٠³é³Ýó ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ) ѳٳå³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ»ï, ÙdzÝÓÝÛ³ áñáßáõÙ ¿ ÁݹáõÝáõÙ Ýßí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³ï»ÕáõÙ ÏáÝÏñ»ï ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ ѳÝÓݳñ³ñáõ٠ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É ïíÛ³É ³ß˳ï³ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ Çñ ÏáÕÙÇó ÁÝïñ³Í ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇÝ` ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý: êï³Ý³Éáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ, ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ 24 ųÙí³ ÁÝóóùáõÙ ëïáñ³·ñáõÙ ¿ ³ÛÝ: âëïáñ³·ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ Ï³¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ å³ï׳éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

Üßí³Í ųÙÏ»ïáõ٠ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ ãÝ»ñϳ۳óÝ»Éáõ ¹»åùáõ٠ѳٳñíáõÙ ¿, áñ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝí»Éáõó ¨ ïíÛ³É ³ß˳ï³ï»ÕÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿  ³ÛÉ ¹ÇÙáõÙ³ïáõ ³ÝÓÇ:

γ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ ïíÛ³É ³ß˳ï³ï»ÕÁ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇó ëï³Ý³Éáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ëïáñ³·ñí³Í ûñÇݳÏÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ïÝûñ»ÝÇÝ` ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏÝùÙ³Ý:  îÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ í³ñÙ³Ý Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓÁ (ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ` ϳ٠å³ßïáÝÇ ³ÝÓݳ·ñáí Ýñ³Ý ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓÁ) ÝáõÛÝ ûñÁ ëïáñ³·ñí³Í ¨ ÏÝùí³Í å³Ûٳݳ·ÇñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ·ñ³ÝóáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ (³ÛëáõÑ»ï` ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³Ý):  ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñÇ í»ñÇÝ Ó³Ë ³ÝÏÛáõÝáõ٠ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÇ ÏáÕÙÇó Ýß³·ñíáõÙ ¿ (ٳϳ·ñíáõÙ ¿) §ä³Ûٳݳ·ÇñÁ ·ñ³Ýóí³Í ¿. §-----¦----------201--Ã.¦ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ ïÝûñ»ÝÇ Ï³Ù Ýñ³ Édz½áñ Ý»ñϳ۳óáõóãÇ ³ÝáõÝ ³½·³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ ¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ Ù»Ï ûñÇݳÏÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇÝ: ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ëï³Ý³ÉáõÝ Ñ³çáñ¹ ûñí³ÝÇó ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ïáÕ, »Ã» ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ³ÛÉ Å³ÙÏ»ï ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿: êïáñ³·ñí³Í ¨ ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÙÛáõë ûñÇݳÏÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí å³ÑíáõÙ ¿ ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝáõÙ: ²ß˳ïáÕÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ëï³Ý³Éáõ ϳ٠³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïÇ Ñ³çáñ¹ ûñÁ Ý»ñϳ۳ݳÉáí ³ß˳ï³ÝùÇ` áã áõß, ù³Ý »ñ»ù ûñí³ ÁÝóóùáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ (ϳ٠ͳÝáóóÙ³Ý Ã»ñÃÇÏáõÙ) ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ѳí³ëïáõÙ ¿, áñ ͳÝáóó»É ¿.

1.    ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ,

2.    ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ Ýñ³ ³ß˳ï³ÝùÁ ϳÝáݳϳñ·áÕ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ.

3.    ÏáÉ»ÏïÇí å³Ûٳݳ·ñÇÝ (¹ñ³ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),

4.    ³ß˳ï³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ:

        ²ÛÝåÇëÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, áñáÝù ѳٳӳÛÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ µÅßÏ³Ï³Ý ½ÝÝáõÃÛáõÝ, ³å³ ³Û¹åÇëÇ ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñáÕÝ»ñÁ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ͳÝáóÝáõÙ »Ý ݳ¨ ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí ѳëï³ïí³Í å³ñï³¹Çñ µÅßÏ³Ï³Ý ½ÝÝáõÃÛáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇÝ:

        Üáñ ³ß˳ïáÕÇÝ, ÇëÏ ÑÇÝ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ  ݳ¨ å³ñµ»ñ³µ³ñ ³ß˳ï³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Í³ÝáóóÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ·Íáí Ù³ëݳ·»ïÇÝ (ÇÝŻݻñÇÝ) ϳ٠ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí ÝÙ³Ý Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ ³ß˳ïáÕÇÝ, Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ Í³ÝáóóÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ` ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ, ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³ÝùÁ ϳÝáݳϳñ·áÕ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ` ïíÛ³É ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ Ï³Ù ³ß˳ïáÕÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÇÝ: Üáñ ³ß˳ïáÕÇÝ ÏáÉ»ÏïÇí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇÝ (¹ñ³ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) ͳÝáóóÝ»Éáõ Édz½áñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿ ³ñÑÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ Ï³Ù í»ñçÇÝÇë ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ` ³ñÑÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ: Üßí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ ¨ ÷³ëï³ÃÕûñÇÝ ³ß˳ïáÕÇÝ Í³ÝáóóÝ»Éáõó Ñ»ïá, ïÝûñ»ÝÁ` ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, Ññ³Ù³Ýáí ÃáõÛɳïñáõÙ ¿ ³ß˳ïáÕÇÝ ³ÝóÝ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ: Ðñ³Ù³ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÝáõÛÝ ÑÇÙù»ñáí ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ,  ïÝûñ»ÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ»Ï³Ýù ¿ ï³ÉÇë ³ß˳ïáÕÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Üßí³Í Ññ³Ù³ÝÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ÝùÇ µÝûñÇݳÏÁ å³ÑíáõÙ ¿ ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝáõÙ, ÇëÏ å³ï×»ÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ ¿ ³ß˳ïáÕÇÝ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, áñáÝó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ³ß˳ïáõÙ ¿, ϳ٠áñáÝó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ³éÝãí»É  ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï (ѳßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ): ²ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³ÝùÇ Ý»ñϳ۳ݳÉáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÙ³Ý ûñÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó áã ³í»É, ù³Ý »ñ»ù ûñí³ Ñ³Ù³ñ í׳ñáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ³ß˳ïáÕÇ ÙÇçÇÝ Å³Ù³ÛÇÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏáí:

îÝûñ»ÝÁ, áñå»ë ϳÝáÝ,  ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÁ ÏÝùáõÙ ¿ ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí: àñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñ ÏÝùíáõÙ »Ý ³ÛÝ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ áñáßí»É ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí` ϳËí³Í ϳï³ñí»ÉÇù ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇó ϳ٠ϳï³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó (ûñÇݳÏ` ÙÇÝ㨠ïíÛ³É µÝ³Ï³í³Ûñáõ٠ϳï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÁ, ϳ٠ÙÇÝ㨠ÏáÝÏñ»ï áñ¨¿ Íñ³·ñáí ϳï³ñíáÕ ¨ ³é³ÝÓÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñ áõÝ»óáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÁ ¨ ³ÛÉÝ): ²é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ ïÝûñ»ÝÁ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ å³Ï³ëÁ, áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ ϳ٠³ß˳ïáÕÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÏÝù»É ÙÇÝ㨠»ñ»ù ³ÙÇë ÷áñÓ³ßñç³Ýáí:

´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ëáõÛÝ ·ÉËÇ 2.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ϳñ·áí г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùáí ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³ñáÕ ¿ ÁݹáõÝ»É ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ` å³Ñå³Ý»Éáí ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

 

2.1.5.´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ

ÁݹáõÝÙ³Ý Ï³ñ·Á

 

´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óáõ ÙÇç¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ͳ·áõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí: îÝûñ»ÝÝ ûï³ñ»ñÏñ³óáõ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝùáõÙ ¨ Ýñ³ ³ß˳ï³ÝùÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Édz½áñí³Í å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ (³ÛëáõÑ»ï` Édz½áñí³Í Ù³ñÙÇÝ) ÏáÕÙÇó ûï³ñ»ñÏñ³óÇ ³ß˳ïáÕÇÝ ïñí³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³:

        ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ³éϳ ó÷áõñ ³ß˳ï³ï»ÕÁ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßٳٵ ë³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïáõÙ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ãѳٳÉñí»Éáõ ¹»åùáõÙ  ïÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ó÷áõñ ³ß˳ï³ï»ÕÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ûï³ñ»ñÏñ³óÇ ÁݹáõÝ»É ³ß˳ï³ÝùÇ` Édz½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ÏáÝÏñ»ï ûï³ñ»ñÏñ³óÇ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³ñ ÏáÝÏñ»ï ųÙÏ»ïáí ³ß˳ï³ÝùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ÉáõóÑ»ïá:

         úï³ñ»ñÏñ³óáõ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ ¿ ÏÝùíáõÙ ÙÇÙdzÛÝ   ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ý ïñí³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ ÷á˳Ýó»Éáõ ¹»åùáõÙ: ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ÐÐ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý` ÙdzÛÝ ³ß˳ï³ÝùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí: ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáõÙ å»ïù ¿ Ý»ñ³éí»Ý ݳ¨ ûï³ñ»ñÏñ³óÇ ³ß˳ïáÕÇ ¨ Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÐÐ ÷á˳¹ñÙ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý, ¹ÇÙ³íáñÙ³Ý, ϳó³ñ³Ýáí ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñáõ٠ѳßí³éÙ³Ý ¨ í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó»ñÁ:   

        úï³ñ»ñÏñ³óáõÝ ³ß˳ï³ÝùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ áã ³í»ÉÇ ù³Ý Ù»Ï ï³ñí³ Å³ÙÏ»ïáí ¨ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ »ñϳñ³Ó·í»É ÝáõÛÝ Å³ÙÏ»ïáí ÙdzÛÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù:     úï³ñ»ñÏñ³óÇÝ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ ½µ³Õí»É ³ÛÉ ³ß˳ï³Ýùáí, µ³óÇ ³ÛÝ ³ß˳ï³ÝùÇó, áñÁ Ýßí³Í ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

        ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ³é³Ýó ³ß˳ï³ÝùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³ß˳ï»É`

  • ÐÐ-áõÙ Ùßï³Ï³Ý ¨ ѳïáõÏ Ï³óáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÐÐ ù³Õ³ù³óáõ ϳ٠ÐÐ-áõÙ Ùßï³Ï³Ý ϳóáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ ûï³ñ»ñÏñ³óáõ Ù»ñÓ³íáñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ.
  • ÐÐ ù³Õ³ù³óáõ ϳ٠ÐÐ-áõÙ ûñÇÝ³Ï³Ý Ï³ñ·áí µÝ³ÏíáÕ ûï³ñ»ñÏñ³óáõ Ñ»ï ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ÐРųٳݳϳíáñ ϳóáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕÝ»ñÁ` ϳóáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáí.
  • ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ` ÷á˳¹³ñÓáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³.
  • ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݷñ»ñÇ ÑÇÙ³ íñ³ ųٳÝáÕ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ.
  • ÐÐ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñ¹³Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ññ³íÇñí³Í ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ.
  • ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ ÐÐ-áõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³å³ëï³Ý ëï³ó³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÝ áõ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù ϳóáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáí.
  • ѳٳå³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÷á˳ݳÏáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ:

 

2.2. ²ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÇ ÷á˳¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á

 

      îÝûñ»ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ (å³ñ³åáõñ¹ ϳ٠ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ), Ññ³Ù³Ýáí, ϳñáÕ ¿  ³ß˳ïáÕÇÝ ÝáõÛÝ ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ ÷á˳¹ñ»É ³ß˳ïáÕÇ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ׳ÏÇÝ ãѳϳóáõóí³Í, Ù³uݳ·ÇïáõÃÛ³ÝÁ ¨ áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ (³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõ٠ϳñáÕ ¿ ݳ¨ ãѳٳå³ï³ë˳ݻÉ) ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÇ, ÙÇÙdzÛÝ ³ß˳ïáÕÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ·ñ³íáñ ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ùµ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ïÝûñ»ÝÇ ¨ ³ß˳ïáÕÇ ÙÇç¨ ÏÝùíáõÙ ¿ ·ñ³íáñ ѳٳӳÛݳ·Çñ (å³Ûٳݳ·Çñ) ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÇ ÷á˳¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ: γ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÝ ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÇ ÷á˳¹ñÙ³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ·ñ³ÝóáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ` å³Ûٳݳ·ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñÇ í»ñÇÝ Ó³Ë ³ÝÏÛáõÝáõÙ Ýß³·ñ»Éáí (ٳϳ·ñ»Éáí). §ä³Ûٳݳ·ÇñÁ ·ñ³Ýóí³Í ¿. §-----¦----------201-Ã.¦ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ, ïÝûñ»ÝÇ Ï³Ù Ýñ³ Édz½áñ Ý»ñϳ۳óáõóãÇ ³ÝáõÝ ³½·³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ ¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦: ²ÛÉ í³ÛñáõÙ ³ß˳ïáÕÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ ϳ٠Ýñ³Ý ÃáõÛÉ ¿ ïñíáõÙ ³ÝóÝ»Éáõ ³ß˳ï³ÝùÇ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ 2.1.4 Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí:

       î³ñ»ñ³ÛÇÝ ³Õ»ïÝ»ñÇ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý íóñÝ»ñÇ, ѳٳ׳ñ³ÏÝ»ñÇ, ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ, Ññ¹»ÑÝ»ñÇ ¨ ³ñï³Ï³ñ· µÝáõÛà ÏñáÕ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ýó ѻ勉ÝùÝ»ñÇ ³Ýѳå³Õ í»ñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ïÝûñ»Ýը ϳñáÕ ¿ ³ß˳ïáÕÇÝ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ³ÙÇu ųÙÏ»ïáí ÝáõÛÝ ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ ÷á˳¹ñ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ãݳ˳ï»uí³Í ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÇ, ÇÝãå»u ݳ¨ ÷á÷áË»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí u³ÑÙ³Ýí³Í å³ßïáÝÁ, ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ, ³ß˳ïáÕÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ³é³Ýó ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý:

       ºÃ» ³ß˳ïáÕÇ Ùáï Ç Ñ³Ûï »Ý »Ï»É ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ËáãÁݹáïáõÙ »Ý Çñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ ϳï³ñ»ÉáõÝ (ãÇ Ï³ñáÕ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³ËÏÇÝ ³ß˳ï³ÝùÁ íݳëí³ÍùÇ, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý íݳëÙ³Ý ³ÛÉ å³ï׳éÝ»ñáí), ³å³ ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí ³ß˳ïáÕÁ ϳñáÕ ¿ ÷á˳¹ñí»É ³í»ÉÇ Ýí³½ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ùµ ³ß˳ï³ÝùÇ (³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ã¿), ÙÇÝ㨠Ýñ³ ³ß˳ïáõݳÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ µÅßϳëáóÇ³É³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇó ѳٳå³ï³ëË³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ÉÁ:

       ´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÇ ÷á˳¹ñíáÕ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³ñ ÷áñÓ³ßñç³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ:

     ²ß˳ïáÕÁ ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí ϳñáÕ ¿ ÷á˳¹ñí»É ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÇ Ý³¨ Çñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇó ¹áõñë µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ³ÛÉ í³Ûñ ³ß˳ï³ÝùÇ ÷á˳¹ñíáÕ ³ß˳ïáÕÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ѳïáõóáõÙÝ»ñ ¨ ÷áËѳïáõóáõÙÝ»ñ` Çñ ¨ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ, ·áõÛùÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, ûñ³å³ÑÇÏÇ, ÙÇÝ㨠6 ûñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ ݳËÏÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñÇ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠ݳ¨ Ýå³ëïÇ Ó¨áí:

 

2.3. ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý (³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ïÙ³Ý) ϳñ·Á

 

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³¹³ñáõÙ »Ý ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍٳٵ:

²ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍíáõÙ ¿ ³ß˳ïáÕÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ϳ٠ïÝûñ»ÝÇ å³ï׳鳵³Ýí³Í áñáßáõÙáí` ëïáñ¨ µ»ñí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ ϳñ·áí:

2.3.1. ²ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ϳñáÕ ¿ ÉáõÍí»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ` ó³Ýϳó³Í ųٳݳÏ, »Ã» ³ß˳ïáÕÁ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙ»É ¿ ïÝûñ»ÝÇÝ Ï³Ù ïÝûñ»ÝÁ` ³ß˳ïáÕÇÝ ¨ ÏáÕÙ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó Ûáà ûñí³ ÁÝóóùáõÙ ·ñ³íáñ ͳÝáõó»É »Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ºñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÏáÕÙ»ñÁ ÏÝùáõÙ »Ý ·ñ³íáñ ѳٳӳÛݳ·Çñ, áñáõÙ ÝßíáõÙ »Ý å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: гٳӳÛݳ·ñáõ٠ϳñáÕ »Ý ݳ˳ï»ëí»É ѳïáõóáõÙÝ»ñ, »Ã» ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ ïÝûñ»ÝÇÝ: ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ»ï³·³ ·áñÍÁÝóóÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ 2.3.2. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÁÝóó³Ï³ñ·áí, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳٳӳÛݳ·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ûñ»Ýë·ñùÇ 110-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

 

2.3.2. àñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ³ß˳ïáÕÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ` å³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõó ³éÝí³½Ý ï³ëÝ ûñ ³é³ç ·ñ³íáñ ͳÝáõóáõÙ ¿  ïÝûñ»ÝÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Çñ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ºÃ» ïÝûñ»ÝÁ ãÇ ó³ÝϳÝáõÙ ß³ñáõÝ³Ï»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïíÛ³É ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï, ³å³ ÇÝùÝ ¿ å³Ûٳݳ·ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõó ³éÝí³½Ý ï³ëÝ ûñ ³é³ç ·ñ³íáñ ͳÝáõóáõÙ ³ß˳ïáÕÇÝ` å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ: Üßí³Í ¹»åù»ñáõÙ ïÝûñ»ÝÁ Ññ³Ù³Ý ¿ ï³ÉÇë å³Ûٳݳ·ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ, í»ñçݳѳßí³ñÏ Ï³ï³ñ»Éáõ, ÷á˳¹³ñÓ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (·áõÛù³ÛÇÝ ¨ áã ·áõÛù³ÛÇÝ) Ù³ñ»Éáõ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ûñÁ ³ß˳ï³í³ñÓÁ ¨ ¹ñ³Ý ѳí³ë³ñ»óí³Í µáÉáñ í׳ñáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ: Ðñ³Ù³ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÝáõÛÝ ÑÇÙù»ñáí ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ, ïÝûñ»ÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ»Ï³Ýù ¿ ï³ÉÇë ³ß˳ïáÕÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í Çñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³½³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¨ í»ñçݳѳßí³ñÏ Ï³ï³ñ»Éáõ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ûñÁ` ³ß˳ï³í³ñÓÁ ¨ ¹ñ³Ý ѳí³ë³ñ»óí³Í µáÉáñ ѳïáõóáõÙÝ»ñÁ í׳ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ: Üßí³Í Ññ³Ù³ÝÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ÝùÇ µÝûñÇݳÏÁ å³ÑíáõÙ ¿ ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝáõÙ, ÇëÏ å³ï×»ÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ ¿ ³ß˳ïáÕÇÝ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, áñáÝó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ³ß˳ïáõÙ ¿, ϳ٠áñáÝó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ³éÁÝãí»É ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï (ѳßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ):  γ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ï³ñ»ÃÇíÁ Éñ³óÝáõÙ ¿ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ, Éñ³óÝáõÙ ¿ ݳ¨ ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏÁ ¨ ѳÝÓÝáõÙ Ýñ³Ý: ²ß˳ïáÕÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý ïñíáõÙ ¿ ݳ¨ ï»Õ»Ï³Ýù ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ, ³ß˳ï³í³ñÓÇ, í׳ñí³Í ѳñÏ»ñÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý í׳ñáõÙÝ»ñÇ, ³ß˳ï³ÝùÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

ºÃ» ïÝûñ»ÝÁ ϳ٠ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïáõÙ áõ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ã»Ý ͳÝáõó»É ³ß˳ïáÕÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³Ù ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ß˳ïáÕÁ ïÝûñ»ÝÇÝ ãÇ Í³Ýáõó»É ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõ ѳçáñ¹ ûñÁ ³ß˳ïáÕÁ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ, ³å³ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ÏÝùí³Í ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí:  

ºÃ» ïÝûñ»ÝÁ ϳ٠ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïáõÙ áõ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ã»Ý ͳÝáõó»É ³ß˳ïáÕÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³Ù ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ß˳ïáÕÁ ïÝûñ»ÝÇÝ ãÇ Í³Ýáõó»É ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõ ѳçáñ¹ ûñÁ ³ß˳ïáÕÁ ãÇ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ  ³ß˳ï³ÝùÇ, ³å³ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ÉáõÍí³Í ¨ ³ß˳ïáÕÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ³ß˳ï³ÝùÇó í»ñÁ Ýßí³Í ϳñ·áí, ë³Ï³ÛÝ í»ñçݳѳßí³ñÏÁ ϳï³ñíáõÙ ¨ ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³í³ñÓÝ áõ ³ÛÉ í׳ñáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÷³ëï³ÃÕûñÁ Ýñ³Ý ïñíáõÙ »Ý áã û ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ûñÁ, ³ÛÉ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõó Ñ»ïá ³ß˳ïáÕÇ ÏáÕÙÇó ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ûñí³Ý ѳçáñ¹áÕ ÑÇÝ· ûñí³ ÁÝóóùáõÙ:

 

2.3.3. ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ݳËù³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ ϳ٠³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»É, ³å³ ³éÝí³½Ý ï³ëÝãáñë ûñ ³é³ç, ÇëÏ »Ã» ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ϳåí³Í ¿ Çñ ³ß˳ï³ÝùÁ ËáãÁݹáïáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ»ï, ϳ٠ïÝûñ»ÝÁ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ϳ٠ûñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ` ³éÝí³½Ý ÑÇÝ· ûñ ³é³ç  ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ ͳÝáõóáõÙ ¿ ïÝûñ»ÝÇÝ: ̳ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ïÝûñ»ÝÁ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ³ß˳ïáÕÇ ·ñ³íáñ ͳÝáõóáõÙÁ ¨ ÐÐ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñ»Ýë·ñùÇ 111-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ Ññ³Ù³Ý ¿ ³ñÓ³ÏáõÙ ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¨ í»ñçݳѳßí³ñÏ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ûñÁ í׳ñ»Éáí ³ß˳ï³í³ñÓÁ ¨ ¹ñ³Ý ѳí³ë³ñ»óí³Í µáÉáñ í׳ñáõÙÝ»ñÁ: Ðñ³Ù³ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÝáõÛÝ ÑÇÙù»ñáí ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ, ïÝûñ»ÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ»Ï³Ýù ¿ ï³ÉÇë ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ, í»ñçݳѳßí³ñÏ Ï³ï³ñ»Éáõ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ûñÁ ³ß˳ï³í³ñÓÁ ¨ ¹ñ³Ý ѳí³ë³ñ»óí³Í µáÉáñ ѳïáõóáõÙÝ»ñÁ í׳ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ: Üßí³Í Ññ³Ù³ÝÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ÝùÇ µÝûñÇݳÏÁ å³ÑíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝáõÙ, ÇëÏ å³ï×»ÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ ¿ ³ß˳ïáÕÇÝ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, áñáÝó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ³ß˳ïáõÙ ¿, ϳ٠áñáÝó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ³éÁÝãí»É ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ (ѳßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ³ßËáÕÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ):  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí å³ï³ë˳ݳïáõÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ Éñ³óÝáõÙ ¿ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ, Éñ³óÝáõÙ ¿ ݳ¨ ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏÁ, ѳÝÓÝáõÙ Ýñ³Ý: ²ß˳ïáÕÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý ïñíáõÙ ¿ ݳ¨ ï»Õ»Ï³Ýù ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ, ³ß˳ï³í³ñÓÇ, í׳ñí³Í ѳñÏ»ñÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý í׳ñáõÙÝ»ñÇ, ³ß˳ï³ÝùÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

 

2.3.4. îÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ÉáõÍ»É ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÉáõͳñÙ³Ý Ï³Ù ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ׳ïÙ³Ý, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý, ϳ٠³ñï³¹ñ³Ï³Ý ³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ å³Ûٳݳíáñí³Í ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ïñ׳ïÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ݳËûñáù` áã áõß, ù³Ý »ñÏáõ ³ÙÇë ³é³ç ³Û¹ Ù³ëÇÝ Í³Ýáõó»Éáí ³ß˳ïáÕÇÝ: ̳ÝáõóÙ³Ý Ù»ç ÝßíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ÑÇÙùÁ ¨ å³ï׳éÝ»ñÁ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ, ï³ñ»ÃÇíÁ: ²Û¹ ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ ïÝûñ»ÝÁ ϳ٠³ß˳ïáÕÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÝ ³ß˳ïáÕÇÝ Çñ ó³Ýϳó³Í Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ÑÇÝ· ûñ ϳ٠ù³é³ëáõÝ Å³Ù ³½³ï Å³Ù³Ý³Ï ³ß˳ï³Ýù ÷Ýïñ»Éáõ ѳٳñ ¨ ³Û¹ ³½³ïí³Í ųٳݳÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ß˳ïáÕÇÝ í׳ñáõÙ` ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí Ýñ³ ÙÇçÇÝ Å³Ù³ÛÇÝ ³ß˳ï³í³ñÓÁ:

îÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ÉáõÍ»É ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ, »Ã» Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³éáÕç³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ å³ï׳éáí ³ß˳ïáÕÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ï³ñ»É Çñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ß˳ïáÕÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ïÝûñ»ÝÁ ÑÇÙù ¿ ÁݹáõÝáõÙ ³ß˳ïáÕÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÇ ½»Ïáõó³·ÇñÁ ϳ٠Çñ Ññ³Ù³Ýáí ëï»ÕÍí³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý (³ï»ëï³íáñÙ³Ý) ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ, ÇëÏ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É` µÅßÏ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍáõÙÇó ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ß³µ³Ã ³é³ç ïÝûñ»ÝÁ ϳ٠ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÝ ³ß˳ïáÕÇÝ ·ñ³íáñ ͳÝáõóáõÙ »Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ̳ÝáõóÙ³Ý Ù»ç ÝßíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ÑÇÙùÁ ¨ å³ï׳éÝ»ñÁ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ, ï³ñ»ÃÇíÁ: ²Û¹ ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ ïÝûñ»ÝÁ ϳ٠³ß˳ïáÕÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÝ ³ß˳ïáÕÇÝ Çñ ó³Ýϳó³Í Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ù»Ï ûñ ϳ٠áõà ų٠³½³ï Å³Ù³Ý³Ï ³ß˳ï³Ýù ÷Ýïñ»Éáõ ѳٳñ ¨ ³Û¹ ³½³ï ųٳݳÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ß˳ïáÕÇÝ í׳ñáõÙ` ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí Ýñ³ ÙÇçÇÝ Å³Ù³ÛÇÝ ³ß˳ï³í³ñÓÁ: ̳ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í ųÙÏ»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí ϳ٠ïÝûñ»ÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ï³½Ù³Í ï»Õ»Ï³ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ïÙ³Ý Ñ»ï³·³ ·áñÍÁÝóóÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ 2.3.2. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÁÝóó³Ï³ñ·áí, ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, áñ ³½³ïÙ³Ý ÑÇùáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ûñ»Ýë·ñùÇ 120-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ:

²ß˳ïáÕÇ Ïñ׳ïÙ³Ý Ï³Ù ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇÝ ãѳٳå³ï³ë˳ݻÉáõ ÑÇÙùáí ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ï»Éáõó ³é³ç Ýñ³Ý ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Çñ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ׳ÏÇÝ ¨ áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ÛÉ ³ß˳ï³Ýù (³½³ï ³ß˳ï³ï»ÕÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ), »Ã» ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ÝÙ³Ý ï»Õ ϳ ¨ ÙdzÛÝ ³Û¹ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÇó Ññ³Å³ñí»Éáõó Ñ»ïá ³½³ïáõÙ ³ß˳ï³ÝùÇó:

ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ í»ñçÇÝ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ³Ý·³Ù »ÝóñÏí»É ¿ ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý, ϳ٠ûÏáõ½ Ù»Ï ³Ý·³Ù ÃáõÛÉ ¿ ïí»É ÏáåÇï ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ˳ËïáõÙ, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ³é³Ýó ݳËûñáù ͳÝáõóÙ³Ý, ϳñáÕ ¿ Çñ Ññ³Ù³Ýáí ³½³ï»É ³ß˳ïáÕÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇó ÉáõÍ»Éáí Ýñ³ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ: ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ 2.3.2 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÁÝóó³Ï³ñ·áí, ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, áñ ³½³ïÙ³Ý ÑÇùáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ûñ»Ýë·ñùÇ 121-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ϳ٠221-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ:

ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ ÷ã³óñ»É, íݳë»É, ϳ٠Ïáñóñ»É ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ·áõÛùÁ, ³ß˳ï³ÝùÇ í³Ûñáõ٠ϳï³ñ»É ¿ ѳ÷ßï³ÏáõÃÛáõÝ, ϳ٠´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ·áõÛùÁ ¹ñ»É ¿ íï³Ý·Ç ï³Ï ϳ٠³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³óñ»É ëå³éáÕÝ»ñÇ, ѳ׳Ëáñ¹Ý»ñÇ, ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ùáï, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ïñ»É ¿ ϳ٠ϳñáÕ ¿ñ Ïñ»É íݳëÝ»ñ, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáí ³ß˳ïáÕÇ ³ñ³ñùÇ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ ϳñáÕ ¿ ³é³Ýó ͳÝáõóÙ³Ý Çñ Ññ³Ù³Ýáí ³ß˳ïáÕÇÝ ³½³ï»É ³ß˳ï³ÝùÇó ÉáõÍ»Éáí Ýñ³ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ: ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ 2.3.2 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÁÝóó³Ï³ñ·áí, ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, áñ ³½³ïÙ³Ý ÑÇùáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ûñ»Ýë·ñùÇ 122-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ:

îÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ÉáõÍ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ` ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ ÑÇÙù»ñáí:

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ëáõÛÝ ·ÉËÇ 2.3 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ¹»åù»ñÇó µ³óÇ, ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍíáõÙ ¿ ݳ¨,  ûï³ñ»ñÏñ³óáõ Ñ»ï 2.1.5 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»Éáõ ûñÇÝ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ í»ñ³óí»Éáõ å³ÑÇó:

 

3. ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÏáÕÙ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ

 

3.1. îÝûñ»ÝÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ

     ²ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóãÇ ÏáÕÙÇó Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, oñ»Ýu¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ϳ٠³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ÝáñÙ»ñÁ ˳Ëï»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ ïÝûñ»ÝÝ  Çñ³íáõÝù áõÝÇ oñ»Ýu¹ñáõÃÛ³Ùµ u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¹ÇÙ»Éáõ ¹³ï³ñ³Ý` ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóãÇ ³ÝoñÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ å³Ñ³Ýçáí:

  ²ß˳ï³ÝùÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ, ïÝï»u³Ï³Ý, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ÇÝãå»u ݳ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ å³Ûٳݳíáñí³Í ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ ïÝûñ»ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÷á÷áË»Éáõ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: öá÷áËí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ³ß˳ï³ÝùÁ ϳï³ñ»Éáõ` ³ß˳ïáÕÇ ³ÝѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ß˳ïáÕÁ ϳñáÕ ¿ ³½³ïí»É ³ß˳ï³ÝùÇó oñ»Ýu·ñùÇ 113-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³u˳Ý` å³Ñå³Ý»Éáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·Á:

îÝûñ»ÝÝ Çñ Ññ³Ù³Ýáí ϳñáÕ ¿ µáÉáñ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ Ï³Ù ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇÝ Ý»ñ·ñ³í»É ³ñï³Å³ÙÛ³ ³ß˳ï³ÝùÇ` ß³µ³Ã³Ï³Ý ÙÇÝ㨠áõà ų٠ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ »ñÏáõ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ` áã ³í»É, ù³Ý ãáñë ųÙ, ÇëÏ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ áã ³í»É, ù³Ý 120 ųÙ:

гïáõÏ ¹»åù»ñáõÙ` ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ϳ٠³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ ïÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ Çñ Ññ³Ù³Ýáí, ³é³ÝÓÇÝ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ Ù»Ï ³Ý·³Ù, ÇëÏ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ` áã ѳ׳Ë, ù³Ý ß³µ³ÃÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù Ý»ñ·ñ³í»É Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ϳ٠ѳݷëïÛ³Ý ûñ»ñÇÝ, Ññ³Ù³ÝáõÙ Ýß»Éáí ݳ¨ Ñ»ñóå³Ñ³Í ųٻñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ß˳ïáÕÇÝ Ù»Ï ³ÛÉ ûñ ѳݷÇëï ï³Éáõ ϳ٠³Û¹ ûñÝ ³Ù»Ý³ÙÛ³ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹ÇÝ ·áõÙ³ñ»Éáõ ϳ٠áñå»ë ³ñï³Å³ÙÛ³ ³ß˳ï³Ýù í³ñÓ³ïñ»Éáõ Ù³ëÇÝ:

îÝûñ»ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ûñ»Ýë·ñùÇ 113-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉáõÍ»Éáõ ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ, ÇÝãå»u ݳ»õ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ݳËù³Ý ¹ñ³ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ:

îÝûñ»ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÷á˳Ýó»É ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó, »Ã» ûñ»Ýùáí ¨ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ µ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿:

îÝûñ»ÝÝ áõÝÇ Ý³¨ ûñ»Ýùáí, ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ áõÛÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ:

  

     3.2. îÝûñ»ÝÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

     îÝûñ»ÝÁ å³ñï³íáñ ¿`

     1) ³ß˳ïáÕÇÝ ³å³Ñáí»É å³Ûٳݳ·ñáí å³Ûٳݳíáñí³Í ³ß˳ï³Ýùáí ¨ ϳ½Ù³Ï»ñå»É Ýñ³ ³ß˳ï³ÝùÁ.

     2) ݳ˳ï»uí³Í ųÙÏ»ïáõÙ ¨ u³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷áí í׳ñ»É ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³í³ñÓÁ.

     3) u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ³ß˳ïáÕÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É í׳ñíáÕ ¨ ÷á˳¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ݳ¨ ãí׳ñíáÕ ³ñÓ³Ïáõñ¹.

     4) ³å³Ñáí»É ³Ýíï³Ý· ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ.

     5) ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝ»Éáõ ųٳݳÏ, ÇÝãå»u ݳ¨ ³ß˳ï»Éáõ ÁÝóóùáõÙ ³ß˳ïáÕÇÝ Í³ÝáóóÝ»É ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇÝ»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýáõ٠ϳï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ß˳ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ѳϳÑñ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ.

6) ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñáõÙ ³ß˳ïáÕÇ Ù³Ñí³Ý ¹»åùáõÙ ³Ýѳå³Õ ѳÛïÝ»É ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ß˳ï³ÝùÇ å»ï³Ï³Ý ï»uãáõÃÛ³ÝÁ.

     7) ѳñ·»É ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ãËáãÁݹáï»É Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ.

     8) ËáñÑñ¹³Ïó»É ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ íñ³ ³½¹áÕ áñáßáõÙÝ»ñ ÁݹáõÝ»ÉÇu, ÇuÏ oñ»Ýu·ñùáí ݳ˳ï»uí³Í ¹»åù»ñáõÙ uï³Ý³É Ýñ³Ýó ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝÁ.

     9) ³å³Ñáí»É ÏáÉ»ÏïÇí µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñáõÙÁ u»Õ٠ųÙÏ»ïÝ»ñáõÙ.

     10) oñ»Ýu·ñùáí u³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïÝ»ñáõÙ, ÇuÏ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ u³ÑÙ³Ýí³Í ãÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ áã áõß, ù³Ý Ù»Ï ³Ùuí³ ÁÝóóùáõÙ, ùÝݳñÏ»É ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ï³É ·ñ³íáñ å³ï³u˳ÝÝ»ñ.

     11) ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇÝ ³Ýí׳ñ ïñ³Ù³¹ñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ß˳ï³ÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.

     12) ³å³Ñáí»É ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóãÇ` oñ»Ýu¹ñáõÃÛ³Ùµ u³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

     13) ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ ³ß˳ïáÕ µáÉáñ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í³ñ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏ.

     14) oñ»Ýu·ñùÇ 113-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³uÇ 1-ÇÝ ¨ 3-ñ¹ Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»uí³Í ÑÇÙù»ñáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ß˳ïáÕÇÝ ·ñ³íáñ ͳÝáõó»É áã áõß, ù³Ý »ñÏáõ ³ÙÇu ³é³ç, ÇëÏ oñ»Ýu·ñùÇ 113-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³uÇ 4-ñ¹ ¨ 9-ñ¹ Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»uí³Í ÑÇÙù»ñáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ` ³ß˳ïáÕÇÝ ·ñ³íáñ ͳÝáõó»É áã áõß, ù³Ý »ñÏáõ ß³µ³Ã ³é³ç.

     15) 15-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í  ųÙÏ»ïÝ»ñÁ ãå³Ñå³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ß˳ïáÕÇÝ í׳ñ»É ïáõųÝù` ͳÝáõóÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ųÙÏ»ï³Ýó oñí³ Ñ³Ù³ñ, áñÁ ѳßí³ñÏíáõÙ ¿` ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ³ß˳ïáÕÇ ÙÇçÇÝ Å³Ù³ÛÇÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ã³÷Á.

     16) ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÉáõͳñÙ³Ý Ï³Ù ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ïñ׳ïÙ³Ý ¹»åùáõÙ  áã áõß, ù³Ý »ñ»ù ³ÙÇu ³é³ç` ÙÇÝ㨠³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÁ ÉáõÍ»ÉÁ, ³½³ïíáÕ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ù³uÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóãÇÝ, »Ã» ݳ˳ï»uíáõÙ ¿ »ñÏáõ ³Ùuí³ ÁÝóóùáõÙ ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ï»É ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÃíÇ ³í»ÉÇ ù³Ý ï³uÁ ïáÏáuÁ, u³Ï³ÛÝ 10 ³ß˳ïáÕÇó áã å³Ï³u (½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³½³ïáõÙÝ»ñ).

       17) ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãϳï³ñ»Éáõ ϳ٠áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÇÙùáí ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍ»ÉÇë` å³Ñå³Ý»É ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³u˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.

       18) ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÉáõÍí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ϳï³ñ»É ÉñÇí í»ñçݳѳßí³ñÏ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý oñÁ, »Ã» oñ»Ýu·ñùáí, oñ»Ýùáí ϳ٠Çñ ¨ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ í»ñçݳѳßí³ñÏÇ ³ÛÉ Ï³ñ· ݳ˳ï»uí³Í ã¿.

     19) í»ñçݳѳßí³ñÏÇ oñÁ ³ß˳ïáÕÇÝ í׳ñ»É ³ß˳ï³í³ñÓÁ ¨ ¹ñ³Ý ѳí³u³ñ»óí³Í ³ÛÉ í׳ñáõÙÝ»ñ, u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí Éñ³óÝ»É ³ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏÝ áõ ѳÝÓÝ»É Ýñ³Ý.

     20) ³ß˳ïáÕÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»É ï»Õ»Ï³Ýù ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ (å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), ³ß˳ï³í³ñÓÇ, í׳ñí³Í ѳñÏ»ñÇ áõ å»ï³Ï³Ý uáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í׳ñáõÙÝ»ñÇ ã³÷Ç ¨ ³ß˳ï³ÝùÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.

     21) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ïáÕÇ Ï³ï³ñ³Í ³ñï³Å³ÙÛ³ ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÁ uïáõÛ· ѳßí³é»É ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý ï»Õ»Ï³·ñ»ñáõÙ.

     22) ³ß˳ïáÕÇÝ ÷á˳¹ñ»É ÙdzÛÝ ó»ñ»Ï³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ, »Ã» ѳuï³ïíáõÙ ¿, áñ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÁ íï³Ý·»É ¿ ϳ٠ϳñáÕ ¿ íï³Ý·»É ³ß˳ïáÕÇ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ.:

     23) ϳï³ñ»É oñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí, ÏáÉ»ÏïÇí ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñáí ݳ˳ï»uí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:

 

3.3.    îÝûñ»ÝÇ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ

 

îÝûñ»ÝÁ ϳ٠³ÛÉ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ ˳Ëï»É »Ý oñ»Ýu·ñùÇ 80-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, oñ»Ýùáí u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ϳñáÕ »Ý »ÝóñÏí»É í³ñã³Ï³Ý ϳ٠ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ï³u˳ݳïíáõÃÛ³Ý:

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ å³ïß³× Ï³½Ù»Éáõ å³ï³u˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ ïÝûñ»ÝÁ:

îÝûñ»ÝÁ ϳ٠Ýñ³ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ å³ï³u˳ݳïíáõÃÛáõÝ »Ý Ïñáõ٠г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý oñ»Ýu¹ñáõÃÛ³Ùµ u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí, »Ã» ³ÝoñÇÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ »Ý ïí»É ¨ (ϳÙ) ѳñϳ¹ñ»É ³ß˳ï»Éáõ ù³Õ³ù³óáõÝ, ÇÝãå»u ݳ¨ ѳïáõóáõÙ »Ý ÝÙ³Ý ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñáÕÝ»ñÇÝ ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ áã ³ß˳ïáÕÇ Ù»Õùáí å³ï׳éí³Í íݳuÝ»ñÁ:

            îÝûñ»ÝÁ ¨ (ϳÙ) Ýñ³ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ oñ»Ýùáí u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí »Ýóϳ »Ý å³ï³u˳ݳïíáõÃÛ³Ý, »Ã» ˳Ëï»É »Ý ³ß˳ïáÕÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ å³ßïå³ÝÙ³Ý` oñ»Ýu·ñùáí, ³ÛÉ oñ»ÝùÝ»ñáí ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·Á:

     ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ (ïÝûñ»ÝÇ) ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ï³u˳ݳïíáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿, »Ã»`

     1) ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñáõÙ ¹Åµ³Ëï ¹»åù»ñÇó ¨ Ù³uݳ·Çï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ã³å³Ñáí³·ñí³Í ³ß˳ïáÕÁ ÑÇí³Ý¹³ó»É ¿ Ù³uݳ·Çï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ, uï³ó»É ¿ Ë»Õáõ٠ϳ٠ٳѳó»É ¿.

     2) íݳuÝ ³é³ç³ó»É ¿ ³ß˳ïáÕÇ ·áõÛùÇ ÏáñuïÇ, áãÝã³óÙ³Ý Ï³Ù o·ï³·áñÍÙ³Ý

 Ñ³Ù³ñ áã åÇï³ÝÇ ¹³éݳÉáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí.

     3) ÃáõÛÉ »Ý ïñí»É ³ß˳ïáÕÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³ÛÉ Ë³ËïáõÙÝ»ñ:

´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ (ïÝûñ»ÝÁ) ѳïáõóáõÙ ¿ Çñ å³ï׳é³Í íݳuÁ г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý oñ»Ýu·ñùáí u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí:

 

3.4. ²ß˳ïáÕÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ

     ²ß˳ïáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ`

      1) uï³Ý³Éáõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó

 Ùß³ÏÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É.

     2) ³½³ïáñ»Ý ¨ ³Ýí׳ñ ͳÝáóݳÉáõ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ, uï³Ý³Éáõ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ å³ñáõݳÏáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ñ³éÙ³Ý å³ï×»ÝÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ oñ»Ýùáí ݳ˳ï»uí³Í ¹»åù»ñÇ.

     3) ͳÝáóݳÉáõ Çñ»Ý í»ñ³µ»ñáÕ µÅßÏ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ, Áݹ áñáõÙ` ݳ¨ Çñ ÁÝïñ³Í µÅßÏÇ Ù³uݳÏóáõÃÛ³Ùµ.

     4) å³Ñ³Ýç»Éáõ Ñ³Ý»É Ï³Ù áõÕÕ»É uË³É Ï³Ù áã ÉdzñÅ»ù, ÇÝãå»u ݳ»õ uáõÛÝ oñ»Ýu·ñùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙáí Ùß³Ïí³Í ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: ²Û¹ å³Ñ³ÝçÁ Ù»ñÅí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ß˳ïáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ïÝûñ»ÝÇÝ ·ñ³íáñ Ó»õáí Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ Çñ ³ÝѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝÁ` Ïó»Éáí ѳٳå³ï³uË³Ý ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñ.

     5) ïÝûñ»ÝÇó å³Ñ³Ýç»Éáõ Çñ í»ñ³µ»ñÛ³É uË³É Ï³Ù áã ÉdzñÅ»ù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÷á˳Ýó³Í µáÉáñ ³ÝÓ³Ýó ï»Õ»Ï³óÝ»É Ñ³Ýí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áõÕÕáõÙÝ»ñÇ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÇ Ù³uÇÝ.

     6) ¹³ï³Ï³Ý ϳñ·áí µáÕáù³ñÏ»Éáõ ïÝûñ»ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³Ý·áñÍáõÃÛáõÝ` ϳåí³Í Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ù߳ϻÉáõ ¨ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ»ï:

      7) uï³Ý³Éáõ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É oñ»Ýùáí ã³ñ·»Éí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:

      8) oñ»Ýu¹ñáõÃÛ³Ùµ u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí å³Ñ³Ýç»Éáõ íݳuÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ, »Ã» ïÝûñ»ÝÁ ³ÝÑÇÙÝ Ï»ñåáí Ýñ³Ý ãÇ ÃáõÛɳïñ»É ³ß˳ï³ÝùÇ:

      9) ÉáõÍ»Éáõ ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ, ÇÝãå»u ݳ¨ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ݳËù³Ý ¹ñ³ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ` ³Û¹ Ù³uÇÝ ³éÝí³½Ý ï³uÝãáñuoñ ³é³ç ·ñ³íáñ Ó¨áí ͳÝáõó»Éáí ïÝûñ»ÝÇÝ.

      10) ÉáõÍ»Éáõ ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ, ÇÝãå»u ݳ¨ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ݳËù³Ý ¹ñ³ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ` ³Û¹ Ù³uÇÝ ³éÝí³½Ý ÑÇÝ· oñ ³é³ç ·ñ³íáñ Ó»õáí ͳÝáõó»Éáí ïÝûñ»ÝÇÝ, »Ã» ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ϳåí³Í ¿ Çñ ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÁ ËáãÁݹáïáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ë»ÕÙ³Ý Ñ»ï, ϳ٠ÏáÉ»ÏïÇí å³Ûٳݳ·ñáí ݳ˳ï»uí³Í ³ÛÉ Ñ³ñ·»ÉÇ å³ï׳éÝ»ñ ϳÝ, ϳ٠»Ã» ïÝûñ»ÝÁ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí u³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ˳ËïáõÙ ¿ oñ»ÝùÁ ϳ٠ÏáÉ»ÏïÇí å³Ûٳݳ·ÇñÁ, ÇÝãå»u ݳ¨ uáõÛÝ oñ»Ýu·ñùáí ݳ˳ï»uí³Í ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ.

     11) ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³uÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ Ñ»ï í»ñóÝ»Éáõ áã áõß, ù³Ý ³ÛÝ Ý»ñϳ۳óí»Éáõ oñí³ÝÇó Ñ»ïá` »ñ»ù ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ oñí³ ÁÝóóùáõÙ: Üßí³Í ųÙÏ»ïÇó Ñ»ïá ݳ ϳñáÕ ¿ ͳÝáõóáõÙÁ Ñ»ï í»ñóÝ»É ÙdzÛÝ ïÝûñ»ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ.

     12) ѳݷuïÇ ¨ uÝí»Éáõ ѳٳñ ÁݹÙÇçÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ µ³ó³Ï³Û»Éáõ ³ß˳ï³í³ÛñÇó.

      13) oñ»Ýùáí u³ÑÙ³Ýí³Í` å³ïß³×, ³Ýíï³Ý· ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýíݳu ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, áñÁ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É ïÝûñ»ÝÁ.

      14) Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ ¹ÇÙ»É ¹³ï³ñ³Ý, »Ã» ѳٳñáõÙ ¿, áñ ïÝûñ»ÝÁ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí ÷á÷áË»É ¿  ³ß˳ï³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ϳ٠ÉáõÍ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

 

3.5. ²ß˳ïáÕÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

     ²ß˳ïáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ µ³ñ»ËÕ×áñ»Ý ϳï³ñ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí uï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³Ñå³Ý»É ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇÝ»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ, ϳï³ñ»É ³ß˳ï³ÝùÇ u³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñٳݻñÁ, å³Ñå³Ý»É ³ß˳ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, µ³ñ»ËÕ×áñ»Ý í»ñ³µ»ñí»É ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝǨ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ·áõÛùÇÝ, ÇÝãå»u ݳ»õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùÇÝ áõ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ, ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ·áõÛùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ uå³éݳóáÕ íï³Ý·Ç ͳ·Ù³Ý Ù³uÇÝ ³ÝÙÇç³å»u ï»Õ»Ï³óÝ»É ïÝûñ»ÝÇÝ:

           

3.6. ²ß˳ïáÕÇ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ

     ²ß˳ïáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ ѳïáõó»É ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ å³ï׳é³Í ÝÛáõÃ³Ï³Ý íݳuÁ, áñÝ ³é³ç³ó»É ¿`

     1) ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ·áõÛùÁ ÷ã³óÝ»Éáõ ϳ٠ÏáñóÝ»Éáõ ѻ勉Ýùáí.

     2) ÝÛáõûñÇ ·»ñ³Í³Ëu ÃáõÛÉ ï³Éáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí.

     3) ³ß˳ïáÕÇ ÏáÕÙÇó ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»ÉÇu ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó å³ï׳éí³Í íݳuÁ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇÏáÕÙÇó ѳïáõó»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ.

     4) ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ å³ïϳÝáÕ ·áõÛùÁ ÷ã³óÝ»Éáõ å³ï׳éáí ϳï³ñí³Í ͳËu»ñÇó.

     5) ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ áã å³ïß³× å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí.

     6) ³Ýáñ³Ï ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ ϳÝË»Éáõ ѳٳñ ¹Çï³íáñÛ³É Ï»ñåáí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ãÓ»éݳñÏ»Éáõ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ù³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ѳ÷ßï³Ï»Éáõ ѻ勉Ýùáí:

     ²ß˳ïáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ ѳïáõó»É ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇå³ï׳é³Í íݳuÁ ÉñÇí ͳí³Éáí, µ³Ûó áã ³í»ÉÇ Ýñ³ »ñ»ù ³Ùuí³ ÙÇçÇÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ã³÷Çó, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ oñ»Ýu·ñùÇ 239-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ݳ˳ï»uí³Í ¹»åù»ñÇ:

     ²ß˳ïáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ ѳïáõó»É ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇå³ï׳é³Í íݳuÁ ÉñÇí ͳí³Éáí, »Ã»`

     1) íݳuÁ å³ï׳éí»É ¿ ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùµ.

     2) íݳuÁ å³ï׳éí»É ¿ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ýó³íáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí.

     3) ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï ÏÝùí»É ¿ñ Édzϳï³ñ ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ï³u˳ݳïíáõÃÛ³Ý Ù³uÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ.

     4) íݳuÁ å³ï׳éí»É ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ý ïñí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍÇùÝ»ñÇ, u³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ѳïáõÏ Ñ³·áõuïÇ »õ ³Ýѳï³Ï³Ý áõ ÏáÉ»ÏïÇí å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ, ÇÝãå»u ݳ»õ ÝÛáõûñÇ, ÏÇu³ý³µñÇϳïÝ»ñÇ Ï³Ù ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÏáñuïÇ Ñ»ï¨³Ýùáí.

     5) íݳuÁ å³ï׳éí»É ¿ ³ÛÝåÇuÇ »Õ³Ý³Ïáí ϳ٠³ÛÝåÇuÇ ·áõÛùÇ, áñÇ ¹»åùáõÙ oñ»Ýùáí u³ÑÙ³Ýí³Í ¿ Édzϳï³ñ ·áõÛù³ÛÇÝ å³ï³u˳ݳïíáõÃÛáõÝ.

     6) íݳuÁ å³ï׳éí»É ¿ á·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñÇ, ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ᷻ݻñ·áñÍáõÝ ÝÛáõûñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï:

 

4. ²ß˳ï³ÝùÇ é»ÅÇÙÁ

 

´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ áñáß ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ) ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÑÝ·ûñÛ³ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ß³µ³Ã` »ñÏáõ ѳݷëïÛ³Ý ûñ»ñáí: гݷëïÛ³Ý ûñ»ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ß³µ³Ã ¨ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÁ: ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõóáÕ (³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ) ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ ÝáñÙ³É ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí Ýñ³Ýó ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÝ»ñÁ ¨ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ëïáñ¨ Ý»ñϳ۳óíáÕ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ: ²Ûëå»ë.

1. ß³µ³Ã³Ï³Ý 39 ų٠³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁݹѳÝáõñ ï¨áÕáõÃÛáõÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýó ѳٳñ ³Ù»ÝûñÛ³ ³ß˳ï³ÝùÇ ëÏǽµ ¿ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ³é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 900-Á, ÇëÏ ³ß˳ï³ÝùÇ ³í³ñï` ß³µ³Ãí³ 4 ûñ»ñÇÝ` ųÙÁ 1800, ÇëÏ ß³µ³Ãí³ Ù»Ï ûñÁ` ųÙÁ 1700: ²ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÁ í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ÅÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` ß³µ³Ãí³ 4 ûñ»ñÇÝ 8 ųÙ, ß³µ³Ãí³ Ù»Ï ûñÁ` 7 ųÙ:

2. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ϳËí³Í Ýñ³Ýó ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó ¨ (ϳÙ) Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÇó, ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ ÝáñÙ³É ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ³ÝóÝ»É`

³) ß³µ³Ã³Ï³Ý 36 ųÙÇó` Ñá·»µáõÅ³Ï³Ý (Ñ᷻ݨñáÉá·Ç³Ï³Ý), ÝÛ³ñ¹³íÇñ³µáõųϳÝ, ݳñÏáÉá·Ç³Ï³Ý µáõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇã µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ, ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ ¨ ϳµÇÝ»ïÝ»ñÇ, ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï»ïÇ ÙÇçÇÝ ¨ Ïñïë»ñ µÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳϳ½ÙÇ, ѳí³ù³ñ³ñÝ»ñÇ,µ³ñáϳٻñ³ÛÇ µÅßÏÇ, ßï³å µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý µÅÇßÏÝ»ñÇ, ϳÝã ÁݹáõÝáÕ ¨ ßï³å µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ³ñﳷݳ µñÇ·³¹ÇÝ Ñ³Õáñ¹áÕ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ, Ïñïë»ñ µÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ñ³Ù³ñ,

µ) ß³µ³Ã³Ï³Ý 33 ųÙÇó` ýǽÇáϳµÇÝ»ïÇ µÅßÏÇ, ³ï³ÙݳµáõÛÅÇ Ñ³Ù³ñ,

·) ß³µ³Ã³Ï³Ý 30 ųÙÇó` é»Ýï·»ÝÛ³Ý ×³é³·³ÛÃÙ³Ý µÅßÏÇ Ñ³Ù³ñ,

      ¹) ß³µ³Ã³Ï³Ý 24 ųÙÇó` é³¹ÇáÙ³ÝÇåáõÉdzódzÛÇϳµÇÝ»ïÝ»ñáõ٨ɳµáñ³ïáñdzݻñáõÙ·³ÙÙ³-µáõÅáõÙ¨·³ÙÙ³-å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñáí (åñ»å³ñ³ï) ÷áñÓݳϳݷ³ÙÙ³-׳鳷³ÛóѳñáõÙ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»ÝÇñ³Ï³Ý³óÝáÕ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ãϳÝ˳ï»ëíáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ïÝûñ»ÝÁ, Ññ³Ù³Ýáí ϳñáÕ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ï»·áñdzÛÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ѳݷëïÇ é»ÅÇÙÇ ÉáÕ³óáÕ ³ß˳ï³ÝùÇ (Ñ»ñó÷á˳ÛÇÝ) ųٳݳϳóáõÛó (ï»Õ³ß³ñÅ»É ³ß˳ï³ÝùÇ ëÏǽµÁ, ³í³ñïÁ, ѳݷëïÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ): ²ß˳ï³ÝùÇ (Ñ»ñó÷á˳ÛÇÝ) ųٳݳϳóáõÛóÇÝ Í³ÝáóݳÉáõ Ýå³ï³Ïáí, ³ÛÝ ÷³ÏóíáõÙ ¿ Ù³ïã»ÉÇ ï»ÕáõÙ áã áõß, ù³Ý áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó »ñÏáõ ß³µ³Ã ³é³ç` å³Ñå³Ý»Éáí Ñ»ñó÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ:

²é³ÝÓÇÝ ³ß˳ïáÕÇ å³Ñ³Ýçáí ϳ٠÷á˳¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ áã ÉñÇí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ ϳ٠áã ÉñÇí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ß³µ³Ã ϳñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ýí»É` ïÝûñ»ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí, »Ã» ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç ϳ٠ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñí»É: ²ñï³Å³ÙÛ³ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýѳñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³Ý³ÉÇë ïÝûñ»ÝÝ Çñ Ññ³Ù³Ýáí áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí ϳñáÕ ¿ ÷á÷áË»É ûñí³ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙÁ »ñϳñ³óÝ»Éáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ, µ³Ûó áã ³í»É ù³Ý »ñÏáõ Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ ûñ»ñáõÙ 4 ų٠¨ áã ³í»É ù³Ý 8 ųÙ` ß³µ³Ãí³ ÁÝóóùáõÙ:

гïáõÏ ¹»åù»ñáõÙ` ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ϳ٠³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ, ïÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ³ß˳ïáÕÇÝ áã ѳ׳Ë, ù³Ý ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù, ÇëÏ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ` áã ѳ׳Ë, ù³Ý ß³µ³ÃÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÝ ³í³ñïí»Éáõó Ñ»ïá ϳ٠áã ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ` ïáÝ³Ï³Ý áõ ÑÇß³ï³ÏÇ ¨ ѳݷëïÛ³Ý ûñ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³í»É Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõ٠ϳ٠ï³ÝÁ:

лñóå³ÑáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ (Ñ»ñó÷áËÇ) Ñ»ï ÙdzëÇÝ, »Ã» Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÝ ³í³ñïí»Éáõó Ñ»ïá, ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ (Ñ»ñó÷áËÇ) ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ áã ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ` ïáÝ³Ï³Ý áõÑÇß³ï³ÏÇ ¨ ѳݷëïÛ³Ý ûñ»ñÇÝ Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ûñ³Ï³Ý 8 ųÙÁ: лñóå³ÑáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ѳí³ë³ñ»óíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, ÇëÏ ï³ÝÁª áã å³Ï³ë, ù³Ý ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï»ëÇÝ:

ÜáñÙ³É, Ïñ×³ï ¨ áã ÉñÇí ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³Ïáí ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³çáñ¹ ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ³Û¹  ÝáõÛÝ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ ѳݷëïÇ Å³Ù³Ý³Ï, ϳ٠³ß˳ïáÕÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ ³Û¹ ѳݷëïÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ ·áõÙ³ñíáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ³ñÓ³Ïáõñ¹ÇÝ Ï³Ù í׳ñíáõÙ ¿ ³ñï³Å³ÙÛ³ ³ß˳ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý:

²ß˳ïáÕÇ ³ß˳ï³Í ųٳݳϳѳïí³ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (ÑÇٳݳϳÝ, ѳٳï»ÕáõÃÛ³Ùµ, ³ñï³Å³ÙÛ³, Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ) ÝßáõÙ ¿ ϳï³ñíáõÙ ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ï»Õ»Ï³·ñáõÙ:

²ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ï»Õ»Ï³·ñ»ñÁ Éñ³óÝáõÙ »Ý ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, ÇëÏ ÁݹѳÝáõñ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳßí»ïáõ ³Ùëí³Ý ѳçáñ¹áÕ ³Ùëí³ ³é³çÇÝ ûñÝ Ï³¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ïÁ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ Éñ³óí³Í ï»Õ»Ï³·ñ»ñÁ, Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ïÝûñ»ÝÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ýñ³ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ѳÝÓÝáõÙ ·É˳íáñ ѳßí³å³ÑÇÝ:

²ß˳ï³í³ÛñÁ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ϳñ·Ç µ»ñ»Éáõ ¨ ³ß˳ï³ÝùÇ Ý³Ë³å³ï»Éáõ ųٳݳϳѳïí³ÍÁ`  ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠20 ñáå»: 

²ñï³Å³ÙÛ³ ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ï¨Û³É å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó` ÝáñÙ³É ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ ³ß˳ï³ÝùÁ.

1.    ïÝûñ»ÝÇ.

2.    ÷áËïÝûñ»ÝÇ.

3.    ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ  (·É˳íáñ ѳßí³å³Ñ, ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ï ¨ ³ÛÉÝ).

4.    µÅßÏ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ í³ñÇãÝ»ñÇ:

 

5. гݷëïÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ

 

5.1. ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ (Ñ»ñó÷áËÇ) Ï»ëÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá, ë³Ï³ÛÝ áã áõß, ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ ëÏë»Éáõó 4 ų٠ѻïá, ѳݷëï³Ý³Éáõ ¨ ëÝí»Éáõ ѳٳñ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ 1 ų٠ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ ÁݹÙÇçáõÙ: ºÃ» ³ñï³¹ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõ٠ѳݷëïÇ  ¨ ëÝí»Éáõ ѳٳñ ÁݹÙÇçáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÝ ³ÝÑݳñ ¿, ³å³ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ ëÝí»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïñ³Ù³¹íáõÙ: 

5.2. гïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »ñµ ³ß˳ï³ÝùÁ ϳï³ñíáõÙ ¿  ò»ÉëÇáõëÇ ë³Ý¹Õ³Ïáí åÉÛáõë 40 ³ëïÇ׳ÝÇó µ³ñÓñ ¨ ÙÇÝáõë 10 ³ëïÇ׳ÝÇó ó³Íñ û¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ׳ݳÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõմ,հատկացվումէհանգստիժամանակ:

5.3. ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ³ñÓ³Ïáõñ¹ 20 աշխատանքայիÝ ûñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ: ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 2005Ã.-Ç û·áëïáëÇ 11 ÃÇí 1599-Ü áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³Ù³×³ñ³Ï³µ³Ý³Ï³Ý ϳµÇÝ»ïÇ, µ³ñÇáíիñ³Ñ³ï³ñ³ÝÇ, ɳµáñ³ïáñdzݻñÇ, ³Ý»ëû½ÇáÉá·Ç³ÛÇ ¨ í»ñ³Ï»Ý¹Ý³óÙ³Ý, ÇÝï»ÝëÇí ûñ³ådzÛÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ, ýǽÇáûñ³å¨ïÇÏ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ³Ù»Ý³ÙÛ³ »ñϳñ³óí³Í ³ñÓ³Ïáõñ¹ ïñíáõÙ ¿ 25աշխատանքային ûñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ, é»Ýï·»ÝÛ³Ý Ï³µÇÝ»ïÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ` 35աշխատանքային ûñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ: ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 2005Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 8-Ç N 1384-Ü áñáßٳٵ ³Ù»Ý³ÙÛ³ Éñ³óáõóÇã ³ñÓ³Ïáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ µÅÇßÏÝ»ñÇÝ, ³ï³ÙݳµáõÛÅÝ»ñÇÝ, ¹»Õ³·»ïÝ»ñÇÝ, µáõÅùáõÛñ»ñÇÝ` 2 աշխատանքայինûñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ: ²Ù»Ý³ÙÛ³ ³ñÓ³Ïáõñ¹Á ïñíáõÙ ¿ ݳËûñáù ѳëï³ïí³Í ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç Ñ»ñóϳÝáõÃÛ³ÝÁ (ųٳݳϳóáõÛóÇÝ) ѳٳå³ï³ë˳Ý: Èñ³óáõóÇã ³ñÓ³Ïáõñ¹Á ïñíáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ï³Ù ³ß˳ïáÕÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ Å³Ù³Ý³Ï: ²Ù»Ý³ÙÛ³ ³ñÓ³Ïáõñ¹Á ϳñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñí»É ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç Ñ»ñóϳÝáõÃÛáõÝÇó (ųٳݳϳóáõÛóÇó) ï³ñµ»ñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï ÙdzÛÝ ïÝûñ»ÝÇ ¨ ³ß˳ïáÕÇ ÷á˳¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

 

6. ºñ³ßËÇùÝ»ñÁ ¨ ѳïáõóáõÙÝ»ñÁ

 

     ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íݳë³Ï³ñ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓݳå»ë íݳë³Ï³ñ, ³é³ÝÓݳå»ë ͳÝñ ³ß˳ï³Ýùáí ½µ³Õí³Í ³ÝÓ³Ýó »ñ³ß˳íáñíáõÙ ¿ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Ç Ýϳïٳٵ ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ 50 ϳ٠100 ïáÏáëÇ ã³÷áí ѳí»ÉáõÙ:  

     ²ß˳ï³í³ñÓÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Ç Ýϳïٳٵ 50% ѳí»ÉáõÙ ¿ ݳ˳ï»ëíáõÙ.

      - ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÑǷǻݳÛÇ, ׳鳷³ÛóÛÇÝ ÑǷǻݳÛÇ, ÏáÙáõÝ³É ÑǷǻݳÛÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ  ¨ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

      - ѳٳ׳ñ³Ï³µ³Ý³Ï³Ý, µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý, íÇñáõë³µ³Ý³Ï³Ý ɳµáñ³ïáñdzݻñÇ, µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

     - é»Ýï·»ÝÛ³Ý, µÅßÏ³Ï³Ý é³¹ÇáÉá·Ç³Ï³Ý (µáÉáñ åñáýÇÉÝ»ñÇ) µ³ÅÇÝÝ»ñÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ϳµÇÝ»ïÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

     - ïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ ¨ ѳϳïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ Ï³µÇÝ»ïÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÁ,

     - Ñá·»µáõųϳÝ, Ñ᷻ݨñáÉá·Ç³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

-   µ³ñÇáíÇñ³Ñ³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

-   ÙÇÏñáíÇñ³Ñ³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

- ³Ëï³µ³Ý³³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

     ²ß˳ï³í³ñÓÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Ç Ýϳïٳٵ 50% ѳí»ÉáõÙ ¿ ݳ˳ï»ëíáõ٠ݳ¨ Ñ»ï¨Û³É ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ, ɳµáñ³ïáñdzݻñáõÙ ¨ ÑÇÙݳñÏÝ»ñáõÙ.

- Ñá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ëݳ·Çï³óí³Í µÅßϳëáóÇ³É³Ï³Ý ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ»ñ (´êöÐ)

- ýǽÇáûñ³å¨ïÇÏ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ,

 -³Ý»ëû½ÇáÉá·Ç³ÛÇ ¨ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý, ÇÝï»ÝëÇí ûñ³ådzÛÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ,

- ³Ûñí³ÍùÝ»ñÇ, ëáõñ ÃáõݳíáñáõÙÝ»ñÇ, ³ñÑ»ëï³Ï³Ý »ñÇϳÙÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ,

 -  óñ³Ë³ÛÇÝ µ³ñ¹áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ,

-ɳµáñ³ïáñdzݻñ (µ³ÅÇÝÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ÏÉÇÝÇϳϳÝ, ë»é³Éá·Ç³Ï³Ý, µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý, µÇáùÇÙdzϳÝ),

- ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñ, ³ñÛ³Ý å³ß³ñÙ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ,

- ùÇÙdzûñ³å¨ïÇÏ, ɳ½»ñ³ÛÇÝ, ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ,

- ëïáñ·»ïÝÛ³ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ,

- Ýáñ³ÍÇÝ ¨ í³Õ³ÍÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ,

- Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûñ·³Ý³Ï³Ý ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ áõÝ»óáÕ (³Ý¹³Ù³ÉáõÍáõÃÛáõÝ, ϳÃí³Í, ËáõÉ-ѳÙñáõÃÛáõÝ, ï»ëáÕ³Ï³Ý ¨ Ëáë³Ïó³Ï³Ý ýáõÝÏódzÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ),

- Ñá·»Ï³Ý ¨ ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ßï³å ¨ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ ³å³ÑáíáÕ µñÇ·³¹Ý»ñ, ë³ÝÇï³ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ í³ñáñ¹Ý»ñ,

 

²ß˳ï³í³ñÓÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Ç Ýϳïٳٵ 100% ѳí»ÉáõÙ ¿ ݳ˳ï»ëíáõÙ 

 

- гïáõÏ íï³Ý·³íáñ í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñ,

- ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý˳ñ·»ÉÇã (ÇÝý»ÏóÇáÝ ûç³ËÝ»ñÁ ³Ëï³Ñ³ÝáÕ) µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñ,

- ØƲì/ÒƲРµ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ, ɳµáñ³ïáñdzݻñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñ,

- ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñ,

- Ù³ßϳí»Ý»ñ³µ³Ý³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñ,

 

6. ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éíáÕ Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ ¨ ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ

 

         6.1. ²ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ïÝûñ»ÝÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ

 

            ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñ»ËÇÕ× Ï³ï³ñ»Éáõ ѳٳñ ïÝûñ»ÝÁ Ññ³Ù³Ýáí ³é³ÝÓÇÝ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ï³Ù ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ËÙµÇ Ï³Ù µáÉáñ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ Ëñ³Ëáõu»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ϳñáÕ ¿`

·      å³ñ·¨³ïñ»É ÙdzÝí³· ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ñ·¨áí, áñÇ ã³÷Á ϳËí³Í ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇýÇݳÝë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÇó, ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ã³÷Çó, áñ³ÏÇó ¨ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÇó.

·        ѳÛï³ñ³ñ»É ·ñ³íáñ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ.

·        å³ñ·¨³ïñ»É Ñáõß³Ýí»ñáí.

·        ïñ³Ù³¹ñ»É  Éñ³óáõóÇã í׳ñáíÇ ³ñÓ³Ïáõñ¹.

·      Ñ³Ý»É Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÁ.

·      ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõ٠ϳï³ñ³Í »ñϳñ³ÙÛ³ ¨ ³Ýµ³ëÇñ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇÏáÉ»ÏïÇíÇ Ñ³ñ·³ÝùÁ í³Û»ÉáÕ í»ï»ñ³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ   å³ñ·¨³ïñ»É ûñ»Ýë¹ñ³áõÃÛ³Ùµ ã³ñ·»Éí³Í ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí:

 Oñ»Ýùáí ݳ˳ï»uí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ ϳñ·áí ³ß˳ïáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý Ý»ñϳ۳óí»É å»ï³Ï³Ý å³ñ·¨Ý»ñÇ:

 

6.2. îÝûñ»ÝÇ ÏáÕÙÇó ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éíáÕ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ

 

îÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ïáÕÇÝ »ÝóñÏ»É Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý, »Ã» ³ß˳ïáÕÝ Çñ Ù»Õùáí ãÇ Ï³ï³ñ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳ٠³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»É ¿ áã å³ïß³× Ï»ñåáí: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ »Ã» ϳï³ñí³Í ˳ËïáõÙÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ÏáåÇï ˳ËïáõÙ ã¿ ¨ ³ß˳ïáÕÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ ˳ËïáõÙÁ ϳï³ñí»É ¿ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ³ß˳ïáÕÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÇ (ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý å»ïÇ)` ˳ËïÙ³Ý Ù³ëÇÝ ½»Ïáõó³·ÇñÁ (ÇëÏ Çñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý ³ß˳ïáÕÇ ÏáÕÙÇó ˳Ëïáõ٠ϳï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ` ³é³Ýó ½»Ïáõó³·ñÇ)  ¨ ³ß˳ïáÕÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ (»Ã» ³ß˳ïáÕÁ ãÇ Ññ³Å³ñí»É µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ ·ñ»Éáõó), Ññ³Ù³Ýáí ³ß˳ïáÕÇÝ ï³ÉÇë ¿ ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ:

            ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ Ïáåïáñ»Ý ˳Ëï»É ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ (³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñ å³ñáõݳÏáÕ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ëáõÛÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ) Ï³Ù Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ˳Ëï»É ¿ ³ß˳ï³Ý·³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ïÝûñ»ÝÝ Ññ³Ù³Ýáí ³ß˳ïáÕÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ: ºÃ» ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ÏáåÇï ˳ËïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ¿³Ï³Ý íÝ³ë ¿ ѳëóí»É ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³ÝÁ ϳ٠³Û¹ ˳ËïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý íÝ³ë ¿ Ïñ»É ϳ٠ϳñáÕ ¿ñ ÝÛáõÃ³Ï³Ý íݳë Ïñ»É Ï³Ù Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ³ß˳ïáÕÁ ëï³ó»É ¿ »ñÏñáñ¹ ÝϳïáÕáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ÉáõÍ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ: Üßí³Í å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ÏÇñ³é»Éáõ ѳٳñ ïÝûñ»ÝÁ ÑÇÙù ¿ ÁݹáõÝáõÙ ³é³ÝÓݳóí³Í ϳ٠ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ï³Ù ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÇ ½»Ïáõó³·ÇñÁ ϳ٠»ñ»ù ³ÛÉ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ϳ½Ùí³Í ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ ³ß˳ïáÕÇ ÏáÕÙÇó ϳï³ñí³Í ˳ËïÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ϳ٠³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Çñ ÏáÕÙÇó Ýϳïí³Í ˳ËïáõÙÁ ¨ ˳Ëïáõ٠ϳï³ñ³Í ³ß˳ïáÕÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ (»Ã» ³ß˳ïáÕÁ ãÇ Ññ³Å³ñí»É µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ ·ñ»Éáõó)` ÑÕáõ٠ϳï³ñ»Éáí ûñ»Ýë·ñùÇ 223-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ˳ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ß˳ïáÕÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÇ »ÝóñÏ»Éáõ ѳٳñ, ïÝûñ»ÝÁ ѳßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ³ß˳ïáÕÇ Ý³ËÏÇÝáõ٠ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÁ, ˳ËïÙ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, ³ß˳ïáÕÇ Ù»ÕùÇ µ³ÅÇÝÁ, ˳ËïÙ³Ý Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ ѻ勉ÝùÝ»ñÁ: êïáñ¨ µ»ñíáõÙ ¿ ³é³í»É ѳ׳˳ÏÇ ÝϳïíáÕ ÏáåÇï ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ˳ËïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÏÇñ³éíáÕ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ:

1)    ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ Ù»Ï ß³µ³Ãí³ ÁÝóóùáõÙ »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ ³Ý·³Ù ³Ýѳñ·»ÉÇ å³ï׳éáí ³ß˳ï³ÝùÇ ¿ Ý»ñϳ۳ó»É ³ß˳ï³ÝùÇ ëϽµÇó ϳ٠ÁݹÙÇçÙ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá 20 ñáå» ¨ ³í»ÉÇ  áõß³óáõÙáí ϳ٠ÁݹÙÇçÙ³Ý ¿ ·Ýáõ٠ϳ٠³ß˳ï³í³ÛñÁ ÉùáõÙ ¿ ݳËù³Ý ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ ³í³ñïÁ 10 ñáå» ¨ ³í»ÉÇ ßáõï    ϳ٠³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ ³é³Ýó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 15 ñáå» ¨ ³í»ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáí ÉùáõÙ ¿ ³ß˳ï³í³ÛñÁ, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ³ß˳ïáÕÇ Ýϳïٳٵ áñå»ë ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ:

2)     ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ ãáñë ¨ ³í»ÉÇ ³Ý·³Ù ³Ýѳñ·»ÉÇ å³ï׳éáí ³ß˳ï³ÝùÇ ¿ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ³ß˳ï³ÝùÇ ëϽµÇó ϳ٠ÁݹÙÇçÙ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá 20 ñáå» ¨ ³í»ÉÇ  áõß³óáõÙáí ϳ٠ÁݹÙÇçÙ³Ý ¿ ·Ýáõ٠ϳ٠³ß˳ï³í³ÛñÁ ÉùáõÙ ¿ ݳËù³Ý ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ ³í³ñïÁ 10 ñáå» ¨ ³í»ÉÇ ßáõï ϳ٠³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ ³é³Ýó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 15 ñáå» ¨ ³í»ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáí ÉùáõÙ ¿ ³ß˳ï³í³ÛñÁ, ³å³ ïÝûñ»ÝÝ ³ß˳ïáÕÇ Ýϳïٳٵ áñå»ë ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ËÇëï ϳïáÕáõÃÛáõÝ: ºÃ» Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ³ß˳ïáÕÇ ÏáÕÙÇó ÝÙ³Ý Ë³ËïáõÙ ¿ ϳï³ñíáõÙ, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ Ùdzݷ³ÙÇó ÝáõÛÝ Ññ³Ù³Ýáí ³ß˳ïáÕÇÝ ï³ÉÇë ¿ »ñÏñáñ¹ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ÉáõÍáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

3)    ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ ûÏáõ½ Ù»Ï ³Ý·³Ù ³Ýѳñ·»ÉÇ å³ï׳éáí ³ÙµáÕç ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ ãÇ Ý»ñϳ۳ó»É ³ß˳ï³ÝùÇ, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ áñå»ë ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛŠϳñáÕ ¿ Ýñ³ Ñ»ï ÉáõÍ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

4)           ºÃ» ³ß˳ïáÕÝ ³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ Ññ³å³ñ³Ï»É ϳ٠Ùñó³ÏÇó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ѳÛïÝ»É ¿ å»ï³Ï³Ý, ͳé³ÛáճϳÝ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³Ù ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÝ»ñ, ³å³ Ýñ³Ý ѳÛï³ñ³ñíáõÙ ¿ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ, ÇëÏ »Ã» ÝáõÛÝ ³ñ³ñùÁ ϳï³ñ»É ¿ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ϳ٠¹Çï³íáñÛ³É ³å³ Ýñ³ Ñ»ï ˽íáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

5)           ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ ϳٳ۳ϳÝáõÃÛáõÝ ¿ ¹ñë¨áñ»É, û·ï³·áñÍ»É ¿ Çñ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ` Çñ ¨ ³ÛÉáó ѳٳñ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ ϳ٠³ÛÉ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï׳éÝ»ñáí, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ³ß˳ïáÕÇ Ýϳïٳٵ áñå»ë ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ, ÇëÏ »Ã» ³Û¹ ˳ËïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ³ëóí»É ¿ ¿³Ï³Ý íݳë, ³å³ ³Ýѳå³Õ ϳñáÕ ¿ ÉáõÍ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

6)           ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñáõÙ ë»é³Ï³Ý Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñ ¿ ϳï³ñ»É Çñ »ÝóϳݻñÇ Ï³Ù ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ, ³å³ Ýñ³ Ýϳïٳٵ áñå»ë ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ, ÇëÏ »Ã» ÝÙ³Ý ³ñ³ñùÁ å³ñµ»ñ³Ï³Ý µÝáõÛà ¿ Ïñ»É ϳ٠ïáõÅáÕÇÝ ³ÛÝåÇëÇ íÝ³ë ¿ å³ï׳éí»É, áñ í»ñçÇÝë ¹ÇÙ»É ¿ ¹³ï³ñ³Ý, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ ˳Ëïáõ٠ϳï³ñ³Í ³ß˳ïáÕÇ Ñ»ï Ùdzݷ³ÙÇó ÉáõÍ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

7)           ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ áã ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇÝ ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ á·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñ, ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñ ϳ٠Ñ᷻ݻñ·áñÍáõÝ ÝÛáõûñ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ï³Ù ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ³ß˳ï³í³Ûñ Ý»ñϳ۳ó»É ¨ »Ã» Çñ µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳ Ëáëïáí³Ý»É ¿, áñ ¹³ »½³ÏÇ ¹»åù ¿ ¨ ³Ûɨë ãÇ ÏñÏÝíÇ, ³å³ Ýñ³ Ýϳïٳٵ áñå»ë ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ, ÇëÏ »Ã» ÝÙ³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³Ï³Ý »Ý, ϳ٠³ß˳ïáÕÁ Ññ³Å³ñí»É ¿ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ ·ñ»Éáõó ϳ٠Ýßí³Í ÝÛáõûñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ݳ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É ³ÛÉ Ë³ËïáõÙÝ»ñ (ѳÛѳÛáÝùÝ»ñ ¿ ïí»É, ù³ßùᯐ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ Ï³Ù Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ, ³ÕÙÏ»É ¨ ³ÛÉ ³Ýí³Û»É ³ñ³ñùÝ»ñ ϳï³ñ»É), ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ϳñáÕ ¿ Ùdzݷ³ÙÇó ÉáõÍ»É Ýñ³ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ: 

8)           ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ Ññ³Å³ñí»É ¿ å³ñï³¹Çñ µÅßÏ³Ï³Ý ½ÝÝáõÃÛáõÝÇó, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ýñ³ Ýϳïٳٵ áñå»ë ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõ٠˳ËïáõÙÁ ÏñÏÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ ïÝûñ»ÝÁ ÉáõÍáõÙ ¿Ýñ³ Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

9)           ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ ϳï³ñ»É ¿ ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý 14-48-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí ³Ùñ³·ñí³Í Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ áïݳѳñáÕ ·áñÍáõÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³å³ ïÝûñ»ÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáí ³ß˳ïáÕÇ í³ñ³ñùÇ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ ¨ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ³ëóñ³Í íݳëÇ (ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ñá۳ϳÝ) ã³÷Á ϳñáÕ ¿ ³ß˳ïáÕÇ Ýϳïٳٵ áñå»ë ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ ÏÇñ³é»É ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ùdzݷ³ÙÇó ÉáõÍ»É Ýñ³ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

 

 

 

 

 

 

 

ò²ÜΠ N  1

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü´Ü²¶²ì²èƲÞʲîàÔܺðÆÞ²´²Â²Î²Ü 36 IJØîºìàÔàôÂڲش²Þʲî²Ä²Ø²Ü²ÎÆ

ä³ßïáÝÝ»ñÁ¨ (ϳÙ)
Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

²ß˳ï³ÝùǵÝáõÛÃÁ¨å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

1

2

I. Ðá·»µáõÅ³Ï³Ý (Ñ᷻ݨñáÉá·Ç³Ï³Ý), ÝÛ³ñ¹³íÇñ³µáõųϳÝ, ݳñÏáÉá·Ç³Ï³Ý
µáõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇãϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ ¨Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ, ÙÇçÇݨ Ïñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇݳÝÙÇç³Ï³Ýáñ»ÝµÅßϳϳÝû·ÝáõÃÛáõÝ ¨ëå³ë³ñÏáõÙóáõó³µ»ñ»Éáõ³ß˳ï³Ýù

II. ´Ý³ÏãáõÃÛ³ÝëáódzɳϳÝå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ýϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ`
Ù³ÝϳïÝ»ñ, Ùï³íáñÑ»ï³Ùݳó, Ï»ÝïñáݳϳÝÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çíݳëí³Íùáí¨Ñ᷻ϳݳéáÕçáõÃÛ³Ý˳ݷ³ñٳٵ ³ÝÓ³Ýóѳٳñï³ñ»óÝ»ñÇïáõÝ-ÇÝï»ñݳïÝ»ñ¨ËݳÙùÇáõ ÏñóϳÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ëݳ¨ÏÛ³ÝùÇ ¹Åí³ñÇÝÇñ³íÇ׳ÏáõÙѳÛïÝí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ, ³Ýoè³Ý¨
µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í³ÝÓ³Ýóëå³ë³ñÏáÕϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݵÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ÙÇÝã¨ÛáÃï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇËݳÙùÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñ (¹³Û³Ï), ï³ñ»óÝ»ñÇËݳÙùÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñ (ëå³ë³íáñÝ»ñ, ëå³ëáõÑÇÝ»ñ)

µÅßϳϳÝû·ÝáõÃÛáõݨÙÇÝã¨ÛáÃï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇëå³ë³ñÏٳݳß˳ï³Ýù

III. üǽÇáûñ³å¨ïÇϵáõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇãϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ,
µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ, ÙÇçÇݨ Ïñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ÉñÇí³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝûñÁÍÍÙµ³çñ³ÍݳÛÇݨÍÍÙµ³ÛÇÝ
í³ÝݳݻñáõÝ»óáÕï»Õ»ñáõÙ³ß˳ï³Ýù. ÉñÇí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝûñÁó»Ë³ïáñý³µáõųñ³ÝÝ»ñáõÙ
¨É»éݳÙáÙ³µáõųñ³ÝÝ»ñáõÙ³ß˳ï³Ýù (û½áÏ»ñÇï³µáõųñ³Ý)

Îñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ó»ËÁï»Õ³÷áË»Éáõ¨ï³ù³óÝ»Éáõ, µáõųϳÝó»ËÇó¨ É»éݳÙáÙÇóµñ»½»ÝïÝ»ñÇÙ³ùñٳݳß˳ï³Ýù

IV. ø³Õ³ù³óÇÝ»ñǵÅßϳëáódzɳϳÝ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÇñ³Ï³Ý³óÝáÕ
Çñ³í³ëáõå»ï³Ï³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݵÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù

µÅßϳëáódzɳϳÝ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏíáÕ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳï³ñíáÕ³ß˳ï³Ýù

V.  Þï³åµÅßϳϳÝû·ÝáõÃÛ³Ýϳ۳ÝÝ»ñ (µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ), ѳÝñ³å»ï³Ï³ÝÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÇ ³ñﳷݳÑñ³ï³å¨ËáñÑñ¹³ïí³Ï³ÝµÅßϳϳÝû·ÝáõÃ۳ݵ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ

Þï³åµÅßϳϳÝû·ÝáõÃ۳ݵÅÇßÏÝ»ñ, ϳÝãÁݹáõÝáÕ ¨ßï³åµÅßϳϳÝû·ÝáõÃ۳ݳñﳷݳµñÇ·³¹ÇÝ Ñ³Õáñ¹áÕ³ß˳ïáÕÝ»ñ, Ïñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù

ßï³åµÅßϳϳÝû·ÝáõÃ۳ݳß˳ï³ÝùÝ»ñ

 

VI. ²ñÛ³Ý÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ýϳ۳ÝÝ»ñ¨µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ãëïáõ·í³Í³ñ۳ݵ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇݳ˳å³ïñ³ëïÙ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³ÝÑ»ïϳåí³Í³ß˳ï³Ýù. ݳ˳å³ïñ³ëïí³Í ãëïáõ·í³Í³ñÛ³Ýɳµáñ³ïáñѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³ñ۳ݵ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇå³ïñ³ëïٳݨϳñ³ÝïÇݳóÙ³Ý ÁÝóóùáõÙí³ñ³ÏÇãÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ØƲì-Çí³ñ³ÏÇ,
B, C
Ñ»å³ïÇïÝ»ñ, ëÇýÇÉÇë) ¹ñ³Ï³Ýå³ï³ë˳ÝáõÝ»óáÕ ÝÛáõûñÇËáï³Ýٳݳß˳ï³Ýù. ³ñÛ³Ýå³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ¨³ñÛ³Ý÷á˳ñÇÝÇãÝ»ñÇå³ïñ³ëïٳݳß˳ï³ÝùÝ»ñ

VII. ÂÙñ³ÙáÉáõÃÛ³Ùµ¨ùñáÝÇϳÉÏáÑáÉǽÙáíï³é³åáÕ³ÝÓ³Ýó
µáõÅáÕϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ϳ۳ÝÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ¨µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, ϳµÇÝ»ïÇ Õ»Ï³í³ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ÃÙñ³ÙáÉáõÃÛ³Ùµ¨ùñáÝÇϳÉÏáÑáÉǽÙáíï³é³åáÕ ³ÝÓ³ÝóÑ»ï³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳï³ñíáÕ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

VIII. ´Ý³ÏãáõÃ۳ݳéáÕç³å³Ñ³Ï³Ýϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

µ³ñáϳٻñ³Ý»ñáõ٨ϻëáÝÝ»ñáõÙ³ß˳ï³Ýù. ÙÇÏñáíÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý, åɳëïÇÏÙÇÏñáíÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý, Ù³Ýñ³¹Çï³Ïáí (³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý) ϳï³ñíáÕ ÙÇÏñáíÇñ³µáõųϳÝíÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ù³ïÝ»ñÇ, ¹³ëï³ÏÇ, í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇѳïí³ÍÝ»ñÇ í»ñ³å³ïí³ëïÙ³ÝÙÇÏñá³ÝáóÛÇÝíÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ¨µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñáõÙ³ß˳ï³Ýù.
áÕÝáõÕ»ÕǨáÕݳ߳ñÇíݳëí³ÍùáíÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ
ѳٳñµ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñáõÙ¨Çí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ
³ß˳ï³Ýù. ³ñÛ³Ýѳí³ùٳݨÙß³ÏÙ³ÝÑ»ï
ϳåí³Í³ß˳ï³Ýù. Ù»Ïáõë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ
(
µáùë»ñáõÙ) ³ß˳ï³Ýù

ØÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù,ѳí³ù³ñ³ñ

µáõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇãϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
ûç³Ë³ÛÇÝ, ϳٻñ³ÛÇݨϳÝ˳ñ·»ÉÇã
ÙÇÏñáµ³ëå³Ý³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý (¹»½ÇÝý»Ïódz),
ÙÇç³ï³ëå³Ý (¹»½ÇÝë»Ïódz) ¨ÏñÍáÕ³ëå³Ý
(
¹»é³ïǽ³ódz) ·Íáí³ß˳ï³Ýù

IX. è³¹Çá³ÏïÇíÝÛáõûñǨÇáݳóÝáÕ׳鳷³ÛÃٳݳյÛáõñÝ»ñÇ
û·ï³·áñÍÙ³ÝÑ»ïϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

1. è»Ýï·»ÝÛ³Ý׳鳷³ÛÃÝ»ñÇÑ»ïϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù,
ѳí³ù³ñ³ñ

é»ÝﷻݳµáõÅáõÃÛ³Ý, ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý
é»Ýﷻݳ׳鳷³ÛóѳñÙ³ÝÑ»ï
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Í³ß˳ï³Ýù.
µ»ï³³åÉÇϳïáñÇÏÇñ³éٳٵ׳鳷³ÛóÛÇÝ
µáõÅÙ³ÝÑ»ï³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Í³ß˳ï³Ýù.
¾É»Ïïñ³·ñ³ýÝ»ñǨ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ
Ù³Ýñ³¹Çï³ÏÝ»ñÇ (30 Ïì³í»ÉÇɳñٳٵ)
Ñ»ï³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

 

2. лﳽáï³Ï³Ý, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ, ÷áñÓ³³ñï³¹ñ³Ï³ÝÙÇçáõϳÛÇÝ黳ÏïáñÝ»ñǨÙÇçáõϳÛÇÝ¿Ý»ñ·»ïÇÏϳ۳ÝùÝ»ñÇ
ݳ˳ïÇå»ñÇ, ³ñ³·³óáõóã³ÛÇÝϳ۳ÝùÝ»ñǨݻÛïñáÝÝ»ñdzյÛáõñÝ»ñÇÑ»ïϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

 Ý»ÛïñáݳÛÇݳյÛáõñÝ»ñÇ (é³¹ÇáõÙ-µ»ñÇɳÛÇÝÝ»ñ,
åáÉáÝÇáõÙ-µ»ñÇɳÛÇÝÝ»ñ¨³ÛÉÝ). óÇÏɳïñáÝÝ»ñÇ,
µ»ï³ïñáÝÝ»ñÇ, ·Í³ÛÇݳñ³·³óáõóÇãÝ»ñǨ
³Ûɳñ³·³óáõóã³ÛÇÝϳ۳ÝùÝ»ñÇÑ»ï³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý
ϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

X. ´³óé³¹Çá³ÏïÇí³ÕµÛáõñÝ»ñÇû·ï³·áñÍÙ³ÝÑ»ïϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

³ß˳ï³Ýù` ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Íµ³óé³¹Çá³ÏïÇí ÝÛáõûñÇ (å³ïñ³ëïáõÙ, í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, å³Ñå³ÝáõÙ, µ³ÅÝ»Íñ³ñáõÙ, ѻﳽáïáõÙ, ÏÇñ³éáõÙ¨³ÛÉï»ë³ÏÇ
³ß˳ï³ÝùÝ»ñ), áñáÝó³ÏïÇíáõÃÛáõÝݳß˳ï³ï»Õáõ٠ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ¿ III, II ¨ I ϳñ·»ñdzß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ. ³ß˳ï³Ýù` ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³ÍµÝ³Ï³Ý¨
³ñÑ»ëï³Ï³Ýé³¹áݳÛÇÝí³ÝݳݻñÇݳ˳å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ëå³ë³ñÏÙ³ÝÑ»ï

XI. ä»ï³Ï³ÝÑÇ·Ç»ÝÇϨѳϳѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝï»ëãáõÃÛáõݨ¹ñ³ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ýå»ï³Ï³Ýáã ³é¨ïñ³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ¨ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇí»ñ³ÑëÏٳݨϳÝ˳ñ·»ÉÙ³ÝÏ»ÝïñáÝ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý
ջϳí³ñ, ùÇÙÇÏáëÝ»ñ, ׳ñï³ñ³·»ïÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñ
µÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ, ë³ÝÇï³ñ³ùÇÙdzϳÝ,
ë³ÝÇï³ñ³Ãáõݳµ³Ý³Ï³Ýɳµáñ³ïáñdzݻñáõ٠ϳï³ñíáÕ³ß˳ï³Ýù

ø³Õ³ù³ódzϳÝͳé³ÛáÕÝ»ñ¨ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýùϳï³ñáÕÝ»ñ` µÅÇßÏ-ÑÇ·Ç»ÝÇëïÝ»ñ,³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý
ջϳí³ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù

³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý, ÇáݳóÝáÕ׳鳷³ÛÃٳݳյÛáõñÝ»ñ áõÝ»óáÕ, ÏáÙáõÝ³É (³Õµ³Ã³÷Ù³Ýí³Ûñ»ñ, µÝ³Ï³í³Ûñ»ñdzյ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝ, Ù³ùñÙ³Ýë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ) ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙϳï³ñíáÕ³ß˳ï³Ýù 

 

 

 

 

 

ò²ÜΠ N  2

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü´Ü²¶²ì²èƲÞʲîàÔܺðÆÞ²´²Â²Î²Ü 33 IJØîºìàÔàôÂڲش²Þʲî²Ä²Ø²Ü²ÎÆ

 

ä³ßïáÝÝ»ñÁ¨ (ϳÙ) Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

²ß˳ï³ÝùǵÝáõÛÃÁ¨å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

1

2

I. ´áõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇãϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ (åáÉÇÏÉÇÝÇϳݻñ, µáõųñ³ÝÝ»ñ, ³Ùµáõɳïáñdzݻñ, ¹Çëå³Ýë»ñÝ»ñ, µáõÅÏ»ï»ñ, ϳ۳ÝÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ)

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµáõųÝÓݳϳ½Ù 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñdzٵáõɳïáñµáõÅٳݳß˳ï³ÝùÝ»ñ

II. üǽÇáûñ³å¨ïÇÏ, µáõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇãϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ÉñÇí³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝûñÁµÅßϳϳݷ»ñϳñ׳ÉÇù ѳ׳˳ϳÝáõÃÛ³Ùµ (¶Î²Ð) 200 ìï³í»ÉÇѽáñáõÃÛ³Ùµ ·»Ý»ñ³ïáñÝ»ñÇíñ³³ß˳ï³Ýù

III. ²ï³ÙݳµáõųϳݵáõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇãϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ (µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ)

²ï³ÙݳµáõÛÅÝ»ñ, µáõųÏÝ»ñ¨ï»ËÝÇÏ-³ï³ÙݳµáõÛÅÝ»ñ

³ï³Ùݳµáõųϳݳß˳ï³ÝùÝ»ñ

IV. ì³ñ³ÏÇãÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáíí³ñ³Ïí³Í³ÝÓ³Ýóëå³ë³ñÏáÕÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ. Ù³ßϳí»Ý»ñáÉá·Ç³Ï³Ý¹Çëå³Ýë»ñÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ,ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇݳÝÙÇç³Ï³Ýáñ»ÝµÅßϳϳÝû·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ¨ëå³ë³ñÏٳݳß˳ï³Ýù

V. ÒƲÐ-Ǩí³ñ³ÏÇãÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇϳÝ˳ñ·»ÉٳݵáõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇã (åñáýÇɳÏïÇÏ) ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ (ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ), å»ï³Ï³ÝÑÇ·Ç»ÝÇϨѳϳѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝï»ëãáõÃÛáõÝ, ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇí»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ýϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ¨Ýñ³Ýóϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, ÇÝãå»ëݳ¨³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ýϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` Ù³ëݳ·Çï³óí³Í, áñáÝùÇñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »ÝÒƲÐ-áí¨ØƲì-áí í³ñ³Ïí³ÍÑÇí³Ý¹Ý»ñdzËïáñáßáõÙ, µáõÅáõÙ, ¹³ï³µÅßϳϳÝ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóáõÙ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ,ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ÒƲÐ-áí¨ØƲì-áíí³ñ³Ïí³ÍÑÇí³Ý¹Ý»ñdzÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³ËïáñáßٳݨµÅßϳϳÝû·ÝáõÃÛáõÝóáõó³µ»ñ»ÉáõÑ»ï ϳåí³Í³ß˳ï³Ýù. ÒƲÐ-áí¨ØƲì-áíí³ñ³Ïí³ÍÑÇí³Ý¹Ý»ñÇѳٳñ ¹³ï³µÅßϳϳÝ÷áñÓ³ùÝÝáõÃ۳ݳÝóϳóáõÙ¨ ³Ûɳß˳ï³ÝùÇÇñ³Ï³Ý³óáõÙ

VI. ä»ï³Ï³ÝÑÇ·Ç»ÝÇϨѳϳѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝÑëÏáÕáõÃÛ³Ýï»ëãáõÃÛáõݨ¹ñ³ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ýå»ï³Ï³Ý áã³é¨ïñ³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇí»ñ³ÑëÏٳݨÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇϳÝ˳ñ·»ÉÙ³Ý Ï»Ýïñáݨ¹ñ³Ýóϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇɳµáñ³ïáñdzݻñ (µ³ÅÇÝÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ), áñáÝùÇñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »ÝØƲì-Çí³ñ³ÏdzËïáñáßáõÙ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ,
ÙÇçÇݵÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ÒƲÐ-áí¨ØƲì-áíí³ñ³Ïí³ÍÑÇí³Ý¹Ý»ñÇóëï³óí³Í (í»ñóí³Í) ³ñ۳ݨÝÛáõûñÇɳµáñ³ïáñѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñdzÝóϳóáõÙ

VII. ä»ï³Ï³ÝÑÇ·Ç»ÝÇϨѳϳѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝï»ëãáõÃÛáõݨ¹ñ³ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ýå»ï³Ï³Ýáã³é¨ïñ³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ,
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇí»ñ³ÑëÏٳݨÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇϳÝ˳ñ·»ÉÙ³ÝÏ»Ýïñáݨ¹ñ³Ýóϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ`
ջϳí³ñ, Ù³Ýñ¿³µ³Ý³Ï³Ý¨í³ñ³Ï³µ³Ý³Ï³Ýɳµáñ³ïáñdzÛÇ (µ³Å³ÝÙáõÝù)
µÅÇßÏ-Ù³Ýñ¿³µ³Ý, µÅÇßÏ-í³ñ³Ï³µ³Ý (íÇñáõë³µ³Ý), ÙÇçÇݵÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

Ù³Ýñ¿³µ³Ý³Ï³Ý¨í³ñ³Ï³µ³Ý³Ï³Ý (íÇñáõë³µ³Ý³Ï³Ý)ɳµáñ³ïáñdzݻñáõÙϳï³ñíáÕ³ß˳ï³Ýù, í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÑ»ï³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

´ÅÇßÏ-ѳٳ׳ñ³Ï³µ³Ý, µÅÇßÏ-ѳٳ׳ñ³Ï³µ³ÝÇû·Ý³Ï³Ý, µÅÇßÏ-³Ëï³Ñ³Ý³µ³ÝÑñ³Ñ³Ý·Çã-³Ëï³Ñ³ÝáÕ, ³Û¹ÃíáõÙ`
ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ, µÅßϳϳݳËï³Ñ³ÝáÕ,
Ëó³ÛÇÝ (ϳٻñ³ÛÇÝ) ³Ëï³Ñ³ÝáõÃ۳ݳß˳ïáÕÝ»ñ
(
³Û¹ÃíáõÙ` ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ)

ûç³Ë³ÛÇÝ, Ëó³ÛÇݨϳÝ˳ñ·»ÉÇã (åñáýÇɳÏïÇÏ)
³Ëï³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý, ÙÇç³ï³ëå³Ý (¹»½ÇÝë»Ïódz), ÏñÍáÕÝ»ñÇ áãÝã³óÙ³Ý (¹»é³ïǽ³ódz) ·Íáí³ß˳ï³Ýù

ø³Õ³ù³ódzϳÝͳé³ÛáÕÝ»ñ¨ù³Õ³ù³ódzϳݳß˳ï³Ýùϳï³ñáÕÝ»ñ` µÅÇßÏ-ѳٳ׳ñ³Ï³µ³Ý, µÅÇßÏ-íÇñáõë³µ³Ý, µÅÇßÏ-Ù³Ýñ¿³µ³Ý, ³Û¹ÃíáõÙ` ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ, ÙÇçÇݵÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

í³ñ³ÏÇãÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇûç³ËÝ»ñáõÙ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

´ÅÇßÏ-ѳٳ׳ñ³Ï³µ³Ý, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ë³ÝÇï³ñ³Ï³ñ³ÝïÇݳÛÇÝÏ»ïǹÇï³ñ³ÝáõÙ¨
Ù»Ïáõë³ñ³ÝáõÙ³ß˳ï³Ýù, ¹»é³ïǽ³óÇáÝ
˳ÛÍ»ñÇå³ïñ³ëïٳݷÍáí³ß˳ï³Ýù

ØÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

í³ñ³Ïí³ÍÑÇí³Ý¹Ý»ñÇï»Õ³Ñ³ÝٳݷÍáí³ß˳ï³Ýù

Ðñ³Ñ³Ý·Çã-³Ëï³Ñ³ÝáÕ, µÅßϳϳݳËï³Ñ³ÝáÕ

³Ëï³Ñ³ÝÙ³ÝÙÇçáóÝ»ñÇã³÷³÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý
¨å³Ñå³ÝÙ³ÝÑ»ïϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

´ÅÇßÏ-ѳٳ׳ñ³Ï³µ³Ý, µÅÇßÏ-ѳٳ׳ñ³Ï³µ³ÝÇû·Ý³Ï³Ý, µÅÇßÏ, å»ï³Ï³ÝÑÇ·Ç»ÝÇϨѳϳѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝï»ëãáõÃÛ³Ý, ¹ñ³ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ýå»ï³Ï³Ýáã³é¨ïñ³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ

å³É³ñ³ËïÇÙÇÏñáÙ³Ýñ¿Ý»ñáíí³ñ³Ïí³ÍÝÛáõÃÇÑ»ï
³ÝÙÇç³Ï³Ýϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

í»ñ³ÑëÏٳݨϳÝ˳ñ·»ÉÙ³ÝÏ»ÝïñáÝáõ¹ñ³Ýóϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÙ³Ýñ¿³µ³Ý³Ï³Ýɳµáñ³ïáñdzÛÇÙÇçÇݨÏñïë»ñ
µÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

 

ø³Õ³ù³ódzϳÝͳé³ÛáÕÝ»ñ¨ù³Õ³ù³ódzϳݳß˳ï³Ýùϳï³ñáÕÝ»ñ, µÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ,
µÅÇßÏ-ѳٳ׳ñ³Ï³µ³ÝÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù

ѳïáõÏíï³Ý·³íáñí³ñ³ÏÇãÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ûç³ËÝ»ñáõÙ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

ØÇç³ï³µ³ÝÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ,
ÙÇç³ï³µ³ÝÝ»ñÇû·Ý³Ï³ÝÝ»ñ, µáÝÇýÇϳïáñ

ÙÇç³ï³µ³Ý³Ï³Ý³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇϳï³ñáõÙ

 

(ò³ÝÏÁÉñ³ó. 31.01.08 N 196-Ü)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ò²ÜΠ N  3

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü´Ü²¶²ì²èƲÞʲîàÔܺðÆÞ²´²Â²Î²Ü 30 IJØîºìàÔàôÂڲش²Þʲî²Ä²Ø²Ü²ÎÆ

ä³ßïáÝÝ»ñÁ¨ (ϳÙ) Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

²ß˳ï³ÝùǵÝáõÛÃÁ¨å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

1

2

I. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ýѳϳïáõµ»ñÏáõÉá½³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ¨¹ñ³Ýóϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ. ѳϳïáõµ»ñÏáõÉá½³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝÏÇóµáõųñï³¹ñ³Ï³Ý (³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ) ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ. ïáõµ»ñÏáõÉá½áíÑÇí³Ý¹Ý»ñÇѳٳñµÅßϳϳÝ, ·Çï³Ï³Ý, ÏñóϳÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñǨµ³ñÓñ³·áõÛÝÙ³ëݳ·Çï³Ï³Ý
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÏÉÇÝÇϳݻñ (ÏÉÇÝÇϳϳݵ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ). ïáõµ»ñÏáõÉá½áíÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇÏñÃ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ). ïáõµ»ñÏáõÉá½áíÑÇí³Ý¹Ý»ñÇëå³ë³ñÏÙ³Ýϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ջϳí³ñÝ»ñ (µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, ϳµÇÝ»ïÇ, ɳµáñ³ïáñdzÛÇ), ïáõµ»ñÏáõÉá½áíÑÇí³Ý¹ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ µÅßϳëáódzɳϳÝ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÇñ³í³ëáõå»ï³Ï³ÝÙ³ñÙÝǵÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ïáõµ»ñÏáõÉá½áíÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÑ»ï³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳï³ñíáÕ ³ß˳ï³Ýù, ³Ï³ïáõµ»ñÏáõÉá½³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
ϳï³ñíáÕ³ß˳ï³Ýù

II. ¸Ç³Ñ»ñÓ³ñ³ÝÝ»ñÇ, ¹Ç³ñ³ÝÝ»ñdzËﳳݳïáÙdzϳݵ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, ɳµáñ³ïáñdzݻñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` µ³Å³ÝÙáõÝùÇ, ɳµáñ³ïáñdzÛÇջϳí³ñ, ÙÇçÇݵÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

³ß˳ï³Ýù` ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Í¹Ç³ÏÝ»ñÇ ¨¹Ç³Ï³ÛÇÝÝÛáõûñÇÑ»ï

III. ¸³ï³µÅßϳϳÝ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³ÝÏ»ÝïñáÝ

¸³ï³µÅßϳϳÝ÷áñÓ³·»ïÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` µ³ÅÝÇ, µ³Å³ÝÙáõÝùÇ Õ»Ï³í³ñ, ÙÇçÇݵÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

³ß˳ï³Ýù` ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Í¹Ç³ÏÝ»ñǨ ¹Ç³Ï³ÛÇÝÝÛáõûñÇÑ»ï

IV. ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ýϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݵÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

³ß˳ï³ÝùÝ»ñ` ϳåí³Í¹Ç³Ï³ÛÇݳñÛ³Ýݳ˳å³ïñ³ëïÙ³Ý
¨å³Ñ»ëï³íáñÙ³ÝÑ»ï

V. è³¹Çá³ÏïÇíÝÛáõûñǨÇáݳóÝáÕ׳鳷³ÛÃٳݳյÛáõñÝ»ñÇÑ»ï³ß˳ï³Ýù

1. è³¹Çá³ÏïÇíÝÛáõûñÇÏÇñ³éáõÙÁ` áñå»ë·³ÙÙ³-׳鳷³ÛÃٳݳյÛáõñ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

³ß˳ï³Ýù` ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Í·³ÙÙ³µáõÅáõÃ۳ݨ
÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý·³ÙÙ³-׳鳷³ÛÃÙ³ÝÑ»ï.
³ß˳ï³Ýù` ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝé³¹Çá³ÏïÇíå³ïñ³ëïáõÏ
(
åñ»å³ñ³ï) ¹Ý»Éáõѳٳñݳ˳ï»ëí³Í
ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ.
³ß˳ï³Ýù` ϳåí³Í·³ÙÙ³-ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇÑ»ï

2. è»Ýï·»ÝÛ³Ý׳鳷³ÛÃáõÙ

´ÅÇßÏÝ»ñ, ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

³ß˳ï³Ýù` ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ýϳåí³Íé»Ýﷻݳ³ËïáñáßÙ³Ý,
ýÉÛáõáñá·ñ³ýdzÛÇÑ»ï.
³ß˳ï³Ýù` ï»ëáճϳÝÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµéáï³óÇáÝ
é»ÝﷻݳµáõųϳÝï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇíñ³

VI. гϳųÝï³Ëï³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, å»ï³Ï³ÝÑÇ·Ç»ÝÇϨѳϳѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝï»ëãáõÃÛáõÝ, ¹ñ³ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ýå»ï³Ï³Ýáã³é¨ïñ³ÛÇÝϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇí»ñ³ÑëÏٳݨÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ϳÝ˳·»ÉÙ³ÝÏ»Ýïñáݨ¹ñ³Ýóϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ (Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, ϳ۳ÝÝ»ñ, µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ, µ³ÅÇÝÝ»ñ, ɳµáñ³ïáñdzݻñ, ÇÝëïÇïáõïÝ»ñ)

ø³Õ³ù³ódzϳÝͳé³ÛáÕÝ»ñ¨ù³Õ³ù³ódzϳÝ
³ß˳ï³Ýùϳï³ñáÕÝ»ñ, µÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ`
ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ.
Ññ³Ñ³Ý·Çã-³Ëï³Ñ³ÝÇã, ÙÇçÇݨÏñïë»ñ
µÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

³ß˳ï³Ýù³ÛÝï»Õ»ñáõÙ, áñï»Õ·ïÝíáõÙ »Ý I ¨ II ËÙµ»ñÇ
³Ëï³ÍÝáõÃÛ³Ùµ (å³Ãá·»Ý) ³Ëï³ÍÇÝÏ»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý
³½¹³Ï (³·»Ý), ÇÝãå»ëݳ¨µÅßÏ³Ï³Ý ÇÙáõݳϻÝë³µ³Ý³Ï³Ýå³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÑ»ïϳåí³Í³ß˳ï³Ýù

´ÅÇßÏÝ»ñ, ³Û¹ÃíáõÙ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ýջϳí³ñ,
ÙÇçÇݨÏñïë»ñµÅßϳϳݳÝÓݳϳ½Ù, ѳí³ù³ñ³ñ

ѳïáõÏíï³Ý·³íáñí³ñ³ÏÇãÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñǹ»Ù
å³Ûù³ñÇçáϳïÝ»ñáõÙ³ß˳ï³Ýù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ԳԱՎԱՌԻ  ´ÄÞÎ²Î²Ü ÎºÜîðàܦ ö´À-Æ

ܺðøÆÜ Î²ð¶²ä²Ð²Î²Ü βÜàÜܺðÆÜ Ì²Üà²òܺÈàô ºðÂÆΠ              

 

 

         ºë ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             (Ýᯐ ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÁ, ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ)

 

ëáõÛÝáí ѳÛïÝáõÙ »Ù, áñ ͳÝáóó»É »Ù §Գավառի µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À-ÇÝ»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ ¨ å³ñï³íáñíáõÙ »Ù Ëëï³·áõÛÝë »ÝóñÏí»É ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

(Ýᯐ ÜÎÎ-ÇÝ Í³ÝáóóÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÇ ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÁ, ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ)

 

 

³ß˳ïáÕ -----------------------------------------------------------------        ------------------------   

                                                       (Ýᯐ ³ß˳ïáÕÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ)                                      (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)

   

 

                                                                                                  §---¦ ------------------- 201--Ã.

 

 

Կապ մեզ հետ

Հասցե: 

Հայաստան, Գեղարքունիքի մարզ,  քաղաք  Գավառ, Ազատության 21

Հեռ.:

 (374-264)233-53

 (374-264)281-36

Email:

 gavaribk@mail.ru

Website:

 www.gavarmc.com