s1.jpg
s6.jpg
s10.jpg
s4.jpg
s3.jpg
s12.jpg
s5.jpg
s9.jpg
s11.jpg
s7.jpg
s2.jpg
s8.jpg
Ադմինիստրացիա
Տնօրեն
Հաշվապահություն
Տեղեկատվություն մասնագետների համար
Տեղեկատվություն պացիենտների համար
Կարծիքներ և առաջարկներ
Բաժանմունքներ
Ընդունարան
Ընդհանուր վիրաբուժություն
Անոթային վիրաբուժություն
Քիթ- կոկորդ ականջաբան (ԼՕՌ)
ՈՒրոլոգիա
Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Հետվնասվածքային բարդություններ
Անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում
Մանկաբարձագինեկոլոգիա
Նեոնատոլոգիա
Թերապիա
Ընդհանուր թերապևտիկ
Սրտաբանություն
Նյարդաբանություն
Ռևմատոլոգիա
Էնդոնոկրինոլոգիա
Ֆիզոթերապիա
Ինֆեկցիոն
Հեմոդիալիզ
Ընդհանուր մանկաբուժական
Լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայություններ
Լաբորատորիա
Ռենտգեն կաբինետ
Էնդոսկոպիայի կաբինետ
Էլեկտրասրտագրություն
Կարդիոսոնոգրաֆիա
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի կաբենետ
Սոնոգրաֆիա
Ախտաբանական անատոմիա
Դիահերձարան
Գաստրոէնտերոլոգիա
Շտապ օգնության կայան
Կանանց կոնսուլտացիա
Դեղատուն

ՊԵՏՊԱՏՎԵՐ

                                                                                                           

ՑԱՆԿ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ (18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ) ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ  ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ  ամբողջությամբԱՆՎՃԱՐ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՊԱՀԱՆՋՈՂՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎՎԻՃԱԿՆԵՐԻ

 

 I.Անհետաձգելիբժշկականօգնությունպահանջողհիվանդություններիևվիճակների

 1.Վերակենդանացմանմիջոցառումներևինտենսիվթերապիապահանջող   հիվանդություններևվիճակներ

 

1)    Շոկայինվիճակներ, 2-րդևավելիաստիճանի

2)    Կոմատոզվիճակներ

3)    Դիաբետիկհիպոգլիկեմիկ կոմա (1 օրվագնով)

4)    Սուրշնչականանբավարարություն 2-րդաստիճանիևբարձր

5)    Սրտիփորոքներիֆիբրիլյացիաևթրթռոց /տախիսիստոլիկձև/, սրտիկանգ

6)    Էկզոգենթունավորումներ (ալկոհոլային` 1 օրվա գնով, կենդանիներիխայթոցից, դեղորայքայինևքիմիականնյութերովթունավորումներ)

7)    Էպիլեպտիկստատուս, գիտակցությանկորուստով

8)    Ծանրաստիճանիպրեէկլամպսիաևէկլամպսիա

9)    Տարբերտեսակիէմբոլիաներ, «Հեմոլիզ, լյարդի ֆերմենըների բարձրացում, թրոմբոցիտների քանակի իջեցում» համախտանիշ

10)Սրտամկանի սուր ինֆարկտ

11)Ինսուլտ /հեմոռագիկ, իշեմիկ/

12)Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/:

13)Ցրտահարություն՝ III աստիճանի

 

 

 

2. Այլ  հիվանդություններևվիճակներ

1)    Հոգեշարժականգրգռվածվիճակներ

2)    Ցնորազառանցանքայինսուրվիճակներ

3)    Սուրաֆեկտիվվիճակներ,փսիխոզներ

4)    Քրոնիկհոգեկանհիվանդներիխնամք

5)    Օնկոհեմատոլոգիականհիվանդություններ/արյունաստեղծ   

    հյուսվածքներիչարորակնորագոյացություններ/

6)    Հեմոֆիլիա

7)    Ապլաստիկանեմիա

8)    Միելոդիսպլաստիկհամախտանիշ

 

 

 

3. Վարակիչհիվանդություններ

1)  Ժանտախտ

2)  Տուլարեմիա

3)  Սիբիրախտ

4)  Դիֆթերիա

5)  Կապույտհազևհարկապույտհազ

6)  Փայտացում

7)  Սուրպոլիոմիելիտ, սուր թորշոմածկաթվածահարություն

8)  Կատաղություն

9)  Բծավորտիֆ (էպիդեմիկ)

10) Մալարիա

11) ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀ

12) Թռչնագրիպ

13)Վիրուսի նոր լոգոտիպով հարուցված գրիպ

14) Հպավարանցիկհեմոռագիկտենդեր

15) Բոտուլիզմ

16) Քութեշ (բարդացածձևերը)

17) Մենինգոկոկոյինվարակ

18) Առաջնայինսուրմենինգիտներ

19) Այլբակտերիայինհիվանդություններ

20) Ջրծաղիկ (բարդացածձևերը)

21) Կարմրուկ (բարդացածձևերը)

22) Կարմրախտ (բարդացածձևերը)

23) Սուրվիրուսայինհեպատիտներ

24) Համաճարակայինպարոտիտ (բարդացածձևերը)

25) Վարակայինմոնոնուկլեոզ

26) Առաջնակիսուրբրուցեյլոզ

27) Գրիպ (ՀՀԱՆկողմիցհամաճարակի  հայտարարմանկամբռնկումների

      դեպքում)

28) Խոլերա

29) Որովայնայինտիֆևպարատիֆ

30) Այլսալմոնելոզայինվարակներ

31) Շիգելյոզ

32) Չճշտվածծագումաբանությամբևայլբակտերիալուվիրուսայինսուրաղիքային    

    հիվանդություններ

   33) Տուբերկուլյոզիբոլորձևերը` այդթվումհիվանդևկոնտակտավորերեխաների  առողջարանայինբուժում

 

                                                                                         ՑԱՆԿ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ (ՄԻՆՉԵՎ 18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ) ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ  ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ  ամբողջությամբԱՆՎՃԱՐ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՊԱՀԱՆՋՈՂՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎՎԻՃԱԿՆԵՐԻ

 

I.Անհետաձգելիբժշկականօգնությունպահանջողհիվանդություններիևվիճակների

Ցանկ

1. Վերակենդանացմանմիջոցառումներևինտենսիվթերապիապահանջող   հիվանդություններևվիճակներ

1)   Շոկայինվիճակներ 2-րդևավելիաստիճանի 

2)   Կոմատոզվիճակներ

3)   Սուրշնչականանբավարարություն  2-րդաստիճանիևբարձր (P02-50մմսնդ.սյունևպակասկամ Hb-իհագեցվածությունըթթվածնով 80% ևպակաս)

4)   Ասֆիքսիա

5)   Սրտիկանգ

6)   Ցնցումայինհամախտանիշգիտակցությանկորստով

7)   Անուրիա

8)   Շնչառությանկանգ

9)   Էկզոգենթունավորումներ (կենդանիներիխայթոցդեղորայքայինև

      քիմիականնյութերով  թունավորումներ)

10)Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/

 

2. Անհետաձգելի  բժշկականօգնությունպահանջողվիճակներևհիվանդություններմինչև 18 տարեկան  անձանցհամար

 

1)   Սուրսրտայինև/կամանոթայինանբավարարություն

2)   Սուրերիկամայինանբավարարություն

3)   Շնչականանբավարարություն 1-ինև 2-րդաստիճանի

4)   Հիպերտոնիկկրիզ

5)   Ցնցումայինհամախտանիշ

6)   Ասթմատիկվիճակ

7)    Կվինկեիայտուց

8)    Սրտիռիթմիխորըխանգարումներ (սպառնացողբրադիկարդիա, պարոքսիզմալտախիկարդիա, սպառնացողառիթմիաներ)

9)    Սրտիսուրբորբոքայինհիվանդություններ (միոկարդիտ, պերիկարդիտ, էնդոկարդիտ)

10) Սրտիկապույտբնածինարատ, խորհիպոքսեմիայով (80% ևցածր)

11) Շարակցականհյուսվածքիդիֆուզհիվանդություններ (կոլագենոզներ), ակտիվփուլում

12)Սուր  արթրիտներևխրոնիկականարթրիտներիսրացում

13)Սուրհեմոլիտիկկրիզներ, սակավարյունություն (Hb-60գ/լևցածրկամէրիթրոցիտներիքանակը=1.7x 1012/լ  ևպակաս)

14)Սուրմենինգիտներ, էնցեֆալիտներ, միելիտներ

15)Գիյեն-Բարեիսուրպոլինեյրոպաթիա` կաթվածիզարգացումով

16)Սուրպարապրոկտիտ

17)Երիկամայինխիթ

18)Սուրփոշտ (ամորձուոլորում, ամորձուհավելմանոլորում, էպիդիդիմօրխիտամորձուհավելմանհիդատիդիմեռուկացում)

19)Պրեկոմատոզևկրիզայինվիճակներ (պայմանավորվածհորմոնալանբավարարությամբ

20)Սուրգլոմերուլոնեֆրիտ, պիելոնեֆրիտ

21)Ցանցաթաղանթիանոթներիսուրանանցանելիություն, ներակնայինարյունազեղումներ

22)Ակնագնդիևհավելվածներիվնասվածքներ, ակնագնդիամբողջականությունը  խախտողվիճակներ

23)Ներակնակապիճայինբարդություններ /ցելյուլիտ/

24)Սուրմաստոիդիտ, անտրիտ

25)Կոխլեարվեստիբուլյարֆունկցիայիսուրխանգարում

26)Սուրմեդիաստենիտ

27)Շնչափողի, կերակրափողիսուրստենոզներ

28)Թրոմբոզներ, էմբոլիաներ

29)Մեխանիկականդեղնուկ

30)Օտարմարմին՝տարբերտեղակայման

31)Ոսկրերիկոտրվածքներ՝բեկորներիտեղաշարժով

32)Վերջույթների և դրանց սեգմենտների, առանձին օրգանների լրիվ և ոչ լրիվ ամպուտացիաներ

33)Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) արյունահոսություններ, տարածունհեմատոմաներ, ներանոթայինտարածունմակարդման/ДВСհամախտանիշ)

34)Երկարատևճնշման (Կրաշ) համախտանիշ

35)Հրազենայինևթափածակողվնասվածքներ

36)Նյարդերի, ջլերի  ևհոդերիբացվնասվածքներ

37)Գանգուղեղային (ուղեղիցնցում, սալջարդ) ևողնաշարի (ողնուղեղի) վնասվածքներ

38)Օրգանիկամհյուսվածքիգանգրենա

39)Ներքինօրգաններիաբսցեսներ

40)Խոռոչավորօրգաններիթափածակում

41)Էխինոկոկոզ՝բարդացածաբսցեսովկամպատռվածքով

42)Սուրորովայն` սուրպանկրեատիտ, սուրապենդիցիտ, պերիտոնիտ

43)Աղիներիսուրանանցանելիություն

44)Օղակվածճողվածք

45)Լորձաթաղանթիջերմայինևքիմիականայրվածքներ

46)Մարմնիարտաքինծածկույթիայրվածքներ

I, II աստճան՝մարմնի 20 տոկոսմակերեսովևավելի

II  աստիճան՝մարմնի 5 տոկոսմակերեսովևավելի

III, IV աստիճան՝մարմնի 0.5 տոկոսմակերեսովևավելի

47)Ցրտահարություն՝ I, II, III աստիճանի

48)Պարբերականհիվանդությաննոպա

49)   Սուրսեպտիկվիճակներ

50)Հետպատվաստումայինանբարեհաջողդեպքեր/ռեակցիաներևբարդություններ/

51)Թոքաբորբ, առաջացածգրիպիվարակիհետևանքով (գործումէմինչևառողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի կողմիցյուրաքանչուր տարի ընդունվող հրամանով սահմանված ժամկետը)

52)Յուվենիլարյունահոսություններ

53)Ձվարանի  ապոպլեքսիա

54)Բշտիկայինզանգված, խորիոնէպիթելիոմա

55)Արգանդայինարյունահոսություններտարբեր  էթիոլոգիաների  (արգանդիմիոմապոլիպ, պոլիպոզարտաքինսեռականօրգաններիևհեշտոցիպատերիվնասվածքներ)

56)Միոմատոզհանգույցի, ձվարանի  ուռուցքների, ուռուցքանմանև  թարախայինգոյացություններիտոտիկիոլորում, պատյանի  պատռում, հանգույցինեկրոզծնվող  ենթալորձային  միոմատոզ  հանգույց

57)Վերջույթներիևդրանցսեգմենտների, առանճինօրգաններիլրիվևոչլրիվ

      անդամահատումներ

3.Այլ  հիվանդություններևվիճակներ

1) Հոգեշարժականգրգռվածվիճակներ

2) Ցնորազառանցանքայինսուրվիճակներ

3) Սուրաֆեկտիվվիճակներ,փսիխոզներ

4) Քրոնիկհոգեկանհիվանդներիխնամք

5) Օնկոհեմատոլոգիականհիվանդություններ/ արյունաստեղծ   

    հյուսվածքներիչարորակնորագոյացություններ/

6) Հեմոֆիլիա

7) Ապլաստիկանեմիա

8) Միելոդիսպլաստիկհամախտանիշ

 

4. Վարակիչհիվանդություններ

1)  Ժանտախտ

2)  Տուլարեմիա

3)  Սիբիրախտ

4)  Դիֆթերիա

5)  Կապույտհազևհարկապույտհազ

6)  Փայտացում

7)  Սուրպոլիոմիելիտ, սուր թորշոմածկաթվարահարություններ

8)  Կատաղություն

9)  Բծավորտիֆ (էպիդեմիկ)

10. Մալարիա

11) ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀ

12) Թռչնագրիպ

13)վիրուսի նոր լոգոտիպով հարուցված գրիպ

14) Հպավարանցիկհեմոռագիկտենդեր

15) Բոտուլիզմ

16) Քութեշ (բարդացածձևերը)

17) Մենինգոկոկոյինվարակ

18) Առաջնայինսուրմենինգիտներ

19) Այլբակտերիայինհիվանդություններ

20) Ջրծաղիկ (բարդացածձևերը)

21) Կարմրուկ (բարդացածձևերը)

22) Կարմրախտ (բարդացածձևերը)

23) Սուրվիրուսայինհեպատիտներ

24) Համաճարակայինպարոտիտ (բարդացածձևերը)

25) Վարակայինմոնոնուկլեոզ

26) Առաջնակիսուրբրուցեյլոզ

27) Գրիպ (ՀՀԱՆկողմիցհամաճարակի  հայտարարմանկամբռնկումների

      դեպքում)

28) Խոլերա

29) Որովայնայինտիֆևպարատիֆ

30) Այլսալմոնելոզայինվարակներ

31) Շիգելյոզ

32) Չճշտվածծագումաբանությամբևայլբակտերիալուվիրուսայինսուրաղիքային    

    հիվանդություններ 

   33) Տուբերկուլյոզիբոլորձևերը` այդթվումհիվանդևկոնտակտավորերեխաների  առողջարանայինբուժում

Կապ մեզ հետ

Հասցե: 

Հայաստան, Գեղարքունիքի մարզ,  քաղաք  Գավառ, Ազատության 21

Հեռ.:

 (374-264)233-53

 (374-264)281-36

Email:

 gavaribk@mail.ru

Website:

 www.gavarmc.com